گریوان GERIVAN

رابطه نفت با گرانی زمین

جمعه 9 فروردین 1387
کراهت خرید وفروش زمین
       وقتی  ذهنیات یادداشت ۲۹ اسفندوکشیده شدن واقعه ی مهم ملی شدن نفت به قصه خرید زمین ،مرورمی کردم برای عزیزی ،این  گفته ی بابام را بیان کردم که : هرچقدرهم که زمینی گران بود ، همانقدرکه کسی توانست پولش را تهیه کند بخرد چون دوروزدیگر کسی که ضرر می کند فروشنده ی زمین  است ونه  خریدار . ایشان هم برای تایید این گفته اظهارداشتند ، در منابع دینی فروش زمین مکروه است . کراهت فروش هم به سبب زیانی است که متوجه فورشنده می شود مگر اینکه به قصد تبدیل به احسن بخواهد معامله ای را انجام دهد. دربیان داستان قبلی ما هم که ازفروش اراضی کشاورزی توسط دهقان پیر ویا فرزندان شهرگشته وبی اطلاع از رنج دهقان ،شروع شد ، متضرر همیشگی همان کسی است که زمین را فروخته وغیر زمین را صاحب شده است. کمری دهقانزاده روزبروز افت قیمت پیداکرده وزمین فروخته شده اش  روزبروز رشد کرده و غیراز خریدار زمین ، واسطه های زیادی را به به نان ونوائی رسانده است.  افت قیمت خودروئی مثل کمری واون ماشینهائی که به قول بچه ها یک طبقه روی پیلوت ساخته شده اند(شاسی بلند هائی مانندپرادو و...) درکنار  افزایش قیمت زمین ومسکن ، همش به خاطر نفت ملی شده ی جناب مصدق است .( بازم بگم اینها ربطی به آقای دکتر مصدق وملی کردنش ندارد ) حالاکشورنفت دارد ومال خودش است .هرچند قیمت آنرا دیگران تعیین می کنند ولی ما بعدملی شدن صنعت نفت خیلی روی اکتشاف واستخراج آن زحمت کشیده ایم ، قیمت هرچقدرباشد بازهم به خاطرسرمایه گذاری زیاد دراین بخش وازآن بالاتربه سبب نیاز وتک محصولی بودنمان مجبوریم ، نفت را از زمین خارج کنیم وبه خریداران بفروشیم . با پولش چه کاربکنیم.بازداستان فرامایش هویدا: خارجیها کارکنند وما آقائی. خارجیها خودرو ، لوازم منزل ، لوازم آرایشی ، اسباب بازی ، سوزن ، پرتقال ونارنگی وموز ، بنزین ، شکر و...و...و...تولید کنندما مصرف .حیف که نمی توانندزمین تولید کنند.و همین یک قلم دردسرزا شده است .ما با پول نفت ، ماشینهای رنگارنگ وبا تکنولوژی روز که سهل است بنزین آنها راهم واردمی کنیم  ولی متاسفانه امکان ورود زمین را نداریم وهمین یک مشکل بلای جانمان شده است.شهرها بزرگتر وزمین گران وگران تر می شود.زمینهازراعی وباغات تخریب می شوند. ما همه ی این مشکلات را تحمل کرده  می توانیم، محصولات کشاورزی وباغی را وارد کنیم. ولی برای مسکن وخانه ی نسل متولد شده دردهه ۶۰ چه کنیم؟ 
  با هر طرح وترفندی هم که  می خواهیم جوانهارا صاحب خانه بکنیم نمی شه که هیچ باعث گران شدن زمینها می شیم. زمین تهیه می کنیم که شهر وشهرک جدیدبسازیم ، پولهای سرگردان درنزدیکی همان جا مسکن کرده ،مسکنهای ماراهم برای درد جوانها خنثی می کنند. پول جای امن وباثباتی می گرددچه جائی بهتراز زمین . اینجاست که زمین خواری ودلالی باب شده و دست ما درجلوگیری از تخریب وتغییر کاربری اراضی زراعی وباغها به جایی نمی رسد.علت را رها کرده به معلول خیره شده ایم .


[ جمعه 9 فروردین 1387 - 08:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [اقتصادی , ] [+]

خطرات آفلاتوکسین

سه شنبه 27 آذر 1386
آفلاتوکسین ذهن

       اشغال ذهن ازهمه مشغولیهای اینترنتی ومخابراتی بدتراست.چه قیاسی ،همه اینایی  که گفتم باتموم پیشرفتها وپیچیدگیهاشون  قطره ای ازدریای بی کران ذهن انسان نیست .بااندک کشفیات بشر درمورد حافظه وذهن ،این همه سیستمهای مخابراتی  وهزاران کشفیا ت دیگر میسر شد. اگه همه ویا بخش زیادی  ازاین کره ی چندگرمی شناخته بشه ، چی می شه . ازهمین گویی قیاس می رودکه ذهن می تواندتابه کجاها برود .
      قصد این بود توجیح کنم کم کاری خودرا وعذرتقصیر بیاورم که : دراین چندروز،خصوصا بعد بحث پسته ، ذهنم روی آفلاتوکسین کلیک کرده وسم مهلک آن ممکن است بخشی ازنیم کره ی مغزم را ازکارانداخته باشد.یک وقتی تصورنفرماییدکه لابد دردوروز سیمینار علاوه براطعمه واشربه، پسته ،آنهم ازنوع صادرات برگشته اش داده اندکه موجب شده سم آفلاتوکسین بیش ازحد مجازدریافت داشته باشیم. نه ازاین خبرا نبود.حداقل برای مامدعوین عمومی جزچندگرم ،که اگه درصد سم آن به اندازه  ای که اروپا غیرمجازاروپااعلام کرده ، هم باشد، تاثیرفاهشی درذهن  ومغز نداشته که بتواند، نوشته های نیم بندمرا مختل کند.پس بایددنبال علت وعلل دیگری بود وآن قصد بودکه می خواستم یادداشتها خویش وخلاصه مقالات رسیده رابررسی ومطلبی درخور شان  میهمانان گریوان درج کنم .این هم هنوزمیسورنشده وبدینوسیله درپی یافتن کلماتی برای پوزش بودم که قصه بدینجا ختم شد. 
    گذشته از بیان موضوع به شوخ وجد ، باید گفت که خطر آفلاتوکسین جدی است .جدی ترازآنچه که مصرف کننده ی آن سوی مرزها دنبال آن باشند.دراین سوی فرصتها می سوزد.اگراین سم سموم دیگرذهن ماراازکارنیانداخته ،پس بایدچاره ای اندیشید.بااینکه آفلاتوکسین صادرات را مختل می کند ولی درصورت عدم رفع مشکل می تواندعوارض جانبی زیادی ایجاد نماید.عموما پسته درمحلهایی جانمائی وکشت شده که امکان زراعت ویا محصولات باغی دیگربه علت کمبودآب ، شوری آب ویاخاک میسر نبوده است.لذا اختلال درصادرات پسته یعنی ازدست رفتن ، یک میلیارد دلار ارز برای کشور، ازدست رفتن بازارهای هدف و واگذاری میدان به رقیبان تازه از راه رسیده،و یعنی فشارمضاعف برمردم حاشیه ی کویر .واین می تواندپسته لبهای ایشان را بسته نگاه دارد.وچنین مباد.


[ سه شنبه 27 آذر 1386 - 02:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [اقتصادی , ] [+]

اولین برف

یکشنبه 11 آذر 1386

      نگاههابه برف وباران
     اولین برف گرچه غافلگیران بودولی خوشحال کننده هم بود.امید اینکه نزولات آسمانی ادامه داشته وموجبات شادی بیش کشاورزان ودامداران را فراهم آورد. بااینکه درزندگی شهری بارشهای زیادوطولانی به خاطرسوءمدیریت شهری ساراختی رابه مردم واردمی سازد؛امااکثر ساکنان شهرها هم به اهمیت برف وباران واقفندمنتها به جهت ارتباط مستقیم رزق و روزی روستائیان به میزان بارشهای سالیانه ؛ برای مردم روستا بیشتر ملموس بوده وقدردان هستند.مثلا آمدن باران وبرف درفصل پاییزوزمستان باعث می شودتادامداربه رویش گیاهان مرتعی امیدوارشده ودام خودرا نگهداردولی فقدان بارش دراین فصول باعث می گرددتادامدارازترس ازبین رفتن دامهایش درفصل بهاروتابستان سال آینده ؛به فروش زودهنگام آنها اقدام نماید.کمااینکه این امرموجب فراوانی گوشت درزمستان می شودولی سال آینده بعلت نبودن دام موردنیاز؛گوشت گران خواهدشد.از زاویه سودمحور وزود گذرممکن است نگاه شهری وروستایی متفاوت باشد اماسودواقعی ودائمی افرادجامعه درافزایش نزولات آسمانی وتولیدبیشتراست.[ یکشنبه 11 آذر 1386 - 12:12 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [اقتصادی , ] [+]

از تهران تا رئین

یکشنبه 6 آبان 1386

اقوام وتیره های بجنورد

 

     بجنورد ازگذشته ایام محل زندگی اقوام وتیره های مختلفی بوده است .باوجود تنوع قومیتها ، امتزاج تیره های متفاوت با هم و زندگی توام با احترام ، مانع تشخیص  وآگاهی افرادناآشنا وبیگانه با فرهنگ بجنوردی ازتفکیک قومهای این منطقه است. رابطه ی نزدیک مردم بایکدیگر سبب گردیده تا اقوام مختلف ضمن تاثیر وتاثر از فرهنگ همدیگر به زبان ولهجه دیگران هم آشنایی پیدا کرده وبه راحتی با گویش طرف مقابل باایشان تکلم کرده وارتباط برقرارنماید.خیلی از ترک زبانان کردی یادگرفته وبا قوم کرمانج به زبان کردی صحبت می کنندوبرعکس .هردو اینها دربرخورد با ترکمنهابا لهجه شیرین ترکمنی آشنایی یافته وبا عنوان دوست آنها را مورد خطاب قرارمی دهند.ترکمنها ضمن گرفتن دختر از ترک وکرد وبقیه ،با همه سخت گیریهایشان بعضا دختر به تیره های دیگر می دهند.بلوچهای منطقه کال ایمانی با حفظ سنتهای خود با ترک ، ترکمن وکردها رابطه خوبی دارند.بربرهای سملقان وخرمده ترکی وکردی یادگرفته ودرتغییر ژنتیک خود ودیگران نقش داشته اند.
    اتحاد این اقوام متاسفانه  یا خوشبختانه  درمحرومیتها هم آنان راشریک غم یکدیگر کرده است.ترکمن وبلوچ رازوجرگلان همانقدر از خرابی راه وجاده و کمبود امکانات در مضیقه است که ترک رئین،تراقی(ترک وکرد) وکرد کاستان، چخماقلو و تات وفارس محمد آباد وگیفان و...
 شاید ظلم بالسویه عدل است؟ چرا که شهرها وروستاهای پیرامونی همیشه ازتزریقات قطره چکانی امکانات بهره برده ومراکز با سیل بودجه وامکانات مواجه اند ،که بعضا زیر ساختها توان جذب را به  مجریان نمی دهد.
    درهمین راستا باید عرض کنم ، برخلاف رویه مرسوم که کوتاه ترین راه رابرای حل مشکل برمی گزینند،در گریوان راههای کوتاه را رها کرده طولانی ترین راه ممکن را برای اتصال برگزدیده اند وآن راه باریک35 کیلومتر راهم سالهاست بدون هیچ عجله ای درحال آسفالت کردن هستند.
  این گفته نه از آنجهت آمد که مقایسه تهران مرکز با پیرامون باشد،چون این قیاس مع الفارق است بلکه این مشکلات از آنجا ناشی می شود که بیشتر بودجه عمرانی وهزینه ای باید ازقبل فروش نفت بدست آید.نفتی که فروش وقیمت گذاری آن دردست تولید کننده نیست.باارزان شدنش باید کمربند هارا محکمتر بست وبا گران شدنش  تولیدکنندگان خارجی از درآمد آن وما ازتورم آن بهره می بریم. رشد وتوسعه واقعی زمانی رخ خواهد دادکه تولید ثروت درتمام ایران با استفاده ازنیرو وتوان بالقوه تک تک ایرانیان صورت گیرد.آنگاه تهران مرکز هزینه ورئین در35 کیلومتری بجنورد مرکز تحمل رنجهای ناشی ازمشکل راه وغیره نخواهدبود.
[ یکشنبه 6 آبان 1386 - 12:10 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [اقتصادی , ] [+]

نشست رئیس جمهورواقتصاددانان

یکشنبه 24 تیر 1386
 بیماری هلندی

      هرموقع که پول نفت کشورازپاروبالارفت ؛روسای دولت ها گفتند بااین پولهاچه کنیم؟اولین بارامیر عباس هویدااین پرسش را مطرح کرده وگفته که آنقدرپول داریم که نمی دانیم بااین ها چکاربکنیم .ودرهمین رابطه درجای دیگر به این مضمون گفته بودندکه خارجیها کارمی کنندوماآقایی می کنیم ؛آنهاهرچه بفروشندمامی توانیم بخریم.درآن دوره مقداری ازاین پولهاراصرف واردات وبخشی را درکشورهای دیگرسرمایه گذاری کردند.
دوره دوم دولت آقای خاتمی هم برخلاف دولت اولش که باکاهش درآمدهای نفتی مواجه بود؛با افزایش قیمت جهانی نفت مصادف ومطرح شد که باین پولها چه کنیم؟
مسولین واقتصاددانهاازبیم ورودبیماری هلندی به اقتصادایران پیشنهادتاسیس صندوق ذخیره ارزی رادادند.این صندوق درزمان آقای خاتمی منتقدانی ازدوسوی موافق ومخالفین دولت وقت داشت .مخالفین دولت برای جلب نظر مردم تقاضای صرف مبالغ جمع آوری شده برای معیشت ایشان راداشتندوبعضی موافقین دولت هم برای اینکه نظرمردم را نسبت به دولت مثبت کرده باشندخواستارخرج این پولهابودند.دولت آقای خاتمی غیر ازمواردی که مجلس هفتم تکلیف کرده بودبقیه ارزهای حاصل ازفروش نفت را درصندوق ارزی پس انداز کرد.
دولت هشتم باخزانه ارزی قابل توجه جای خودرابه دولت نهم داد.دولت آقای احمدی نژادچون با شعارطرفداری ازقشرمستضعف روی کارآمده وقصد داشت این قشر ازدرآمدهای نفتی بهره مند سازددرابتدابه شکلهای مختلف ارزهای این صندوق رامصرف نمود.
روشهاوپیامهای انبساطی دولت (هرچنددرعمل عده ای ازمردم اعمال بانکهاراانقباضی شده می دانند.)موجب شد تاتعدادی ازاقتصاددانان نسبت به عواقب ناشی ازاین برنامه هابه دولت هشداردهند. نامه اولیه این عده با برخورد خوبی روبرونبودولی نامه اخیر باعث شدتاریاست جمهورمحترم ضمن استقبال درجلسه مشترکی به بیان نظرات دولت پرداخته ورودرروبا نظرات اقتصاددانان آشناشود.
پرسش مهم رئیس محترم جمهورتکرارسوالات همتایان قبلی بودکه: بااین پولهاچه کنیم؟قطعا نسخه واحدی ازنظرات موافق ومخالف روشهای دولت درنخواهدآمدولی شنیدن حرفهای یکدیگراگر ازسر نیازوناچاری هم که باشدبرای کشورطبعات خوبی خواهدداشت .
آیااین مباحث ادامه خواهدیافت؟
آیااین موصوعات درحضوررسانه های جمعی ومنتقدان پیگیری خواهدشد؟
آیاصندوق ذخیره ارزی خواهیم داشت؟
آیاازسرایت بیماریهای جدیدبه اقتصادایران جلوگیری خواهدشد؟
آیا...

[ یکشنبه 24 تیر 1386 - 01:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [اقتصادی , ] [+]

درو

پنجشنبه 21 تیر 1386
 درویاجمع آوری محصول درگریوان
       در درون وبرون روستامعانی کلمات  رنگ محل  به خود می گیرند.اصطلاح دروکردن روش جمع آوری است که درروستاها بیشتربرای جمع آوری گندم وجو به کارمی رود.برای جمع آوری محصول باغات میوه درو استعمال نمی شودبلکه چیدن میوه را مناسب می دانند.دروکردن با سابقه طولانی  سختی ولذتهای منحصربه فردی دارد. زیبایی دراستعمال ،وسرایت به مشاغل دیگرباعث شده تا برای همه کس، چه آنها که حداقل سالی یک بار به روشهای پیشین ویا باوسایط وابزارهاروز،آنرا لمس می کنندویا آنان که اطلاعی ازچگونگی انجام آن ندارند،کلمه ای مانوس وآشناباشد.
   درفرهنگ عامه گاها استعمال می شود که فلان کاسب ویا فلان روحانی  به درورفته ،کنایه از آنست که اوبه دنبال محصول ودرآمدی رهسپارشده است.
   همه این مقدمه ازآن باب آمد تارهگشایی باشد ازبرای آنکه بگوییم درگریوان مردم مشغول درویند.دروی گندم وجو.دروی دیمزازهاروبه پایان بوده وگریوانیها  حال گندم وجوی آبی را درومی کنند.چه خوب بودبعد سالهادستی برداس ،خوشه ای چیده ودسته ای بسته بودیم.درو یابرداشت محصول اجتناب ناپذیر است .دهقان باد پاییزراتحمل تادانه ای بیافشاند،سرمای زمستان رابه انتظارتافصل سبزرویش سررسد .بهارراباعملیات داشت به پای کشته ایستاده تا آفتاب تمز ساقه های سبزراطلاسازد.واینک باید ازکشته ها پشته سازد.
     هرچند عملیات کاشت وداشت زحمت زیادی داشته ولی درواتفاقی است که درفصل گرماپیش آمده ودراندک فرصتی بایدبه پایان رسد.آنجاست که همه اعضای خانواده ازپیر وجوان ،زن ومردبه قدروسع وتوان خویش می دروند.این ضرب المثل درمشاغل دیگرهم پیش امده ولی دردروی سنتی محصول مصداق بیشترمی یابد:کودکی ازفرط خستگی به پدرگفت :می شودنشسته دروکنم .پدرگفت بمیر ودروکن.

[ پنجشنبه 21 تیر 1386 - 12:07 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [اقتصادی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو