گریوان GERIVAN

بجنورد، سیلی در راه است

یکشنبه 28 مهر 1387

این سیل ماراخواهدبرد

   اصراری نیست که درمقابل هرگفته وکرداری موضعی بگیری  ونوشتاری عرضه بداری، ولی با اما واگری . برخی مسائل دربعضی افراد ، حساسیتهائی را برمی انگیزد که بیشتراز مشرب اعتقادی ویااولویتهای  کاری آنهاسرچشمه می گیرد .مسائل زیست محیطی علی رغم تلقی لوکس  وفانتزی از آن (خصوصا توسط مسولین ومدیران ) ازاهمیت بسزائی برخوردار است . با یک دید همه جانبه نگر وسیستماتیک می توان ادعا نمود که خیلی از اموردنیوی واخروی ما بسته به برخوردی است که مابا طبیعت وهرآنچه دراوست ، داریم. اینکه ما درطبیعت چگونه گام برمی داریم ، درزیرپای خویش به غیر خویش چگونه می نگریم می تواند ناشی از دیدگاه انسان یکی شده با طبیعت ویا انسان نمای خودکامه ی متکبری باشد که درفاصله ی کوتاه عمرخویش آنقدر در پیله ی خودمحوری ولذت جوئی غرق شده که هرپدیده ی الهی جز خود را حتی به هنگام عبادت نادیده گرفته ولگد مال می کند.واین انسان به هنگام بلاهای خودساخته فریاد وا اسفا سرمی دهد واززمین وزمان می نالد که این چه بلائی بود که نازل شده و هستی وتلاش یک عمر مرا به بادمی دهد ، بی آنکه هنوزهم متوجه ی اعمال ومسئولیت خویش باشد.

  یافتن  مشکل وبیان دردها می تواند نیمی ازمشکل را حل نماید ونیم دیگردرگرو اراده ای مصمم وهمراهی امکانات با این تصمیم است . با یک نگاه غیر تخصصی و  عبوری از بجنورد مشخص بوده وهست که شهر ازمعضلات آشکاری رنج می برد. درخصوص سیل اخیر وخطری که احتمال وقوع آن دوراز ذهن نیسیت ، می شود به راحتی به مبادی ورودی  آب ویا همان سیل راکه خیلی ها نگاه منفی به آن دارند، موردتوجه قرارداده  وبا کمی دورشدن از میزهای محصور در ساختمانهای سست بنیان  درمعرض خطرزلزله  ، این مسیرها را وعلل آن را شناسائی کرد. اینکه چرا در سالهای کم باران وخسکسال اینگونه ویرانگریها اتفاق می افتد خود حدیثی ازآن اعمال و واسفا گفتنها. بجنورد را به درست به کاسه  ای تشبیه کرده اند که ظرفیت محدودی برای این قلیل آبهای دوران بی آبی دارد. اگر مسولین بومی وغیر بومی امروزی به سوابق مکتوب وشفاهی بجنورد و دبی آب رودخانه های اطراف ان مراجعه داشته باشند، خواهنددید که سالهای نه چندان دوردراین دیار بارانهای سیل آسای تمام فصول مرسوم بوده ورودها وچشمه سارانش زبان زد خاص وعام بوده است .اما دراین الگوی شهرسازی که براساس خشکسالی بنا نهاده شده ، برای آنهمه نزولات آسمانی جایگاه وشانی متصورنشده اند .اگر خندقی کنده شده برای این بوده که آبهای  وارده به شهر به سمت مزارع پائین دست هدایت شده وشهر ازآثار تخریبی آن درامان بماند. ولی امروز پس وپیش وبالا وپائین خندقها  خانه سازی شده وباغات ومزارع  اطراف ، به یمن انواع برنامه های توسعه شهری با مالکان وسودجویان معامله گرش تقسیم به نسبت درصد های متغییر باسلایق شهرسازان مخرب طبیعت ،  گردیده است.
   اماکمی آنطرف از خانه های شهر ،که محل اصلی انتقال اندک بارانهابه به منازل بوده  ، وضعیتی بدتر از اندرون شهردارند. ارتفاعات ودامنه های آن - چه در شمال وشمال شرق وچه درجنوب وجنوب شرقی ، که شیب عمومی آنها به سمت شهر است - با روشهای قانونی وغیر قانونی ، تخریب وتصاحب شده اند .در پائین دستها نیز ساختمانهای مجللی بناشده ویا دردست ساختمان وشهرک سازی است . تخته ی ارکان را ادارات وسازمانهای جدیدوقدیم ، به مثابه ی گوشت قربانی پاره پاره کرده  و در رقابت با قله ی آلاداغ ، بربلندای شهر آهن وسیمان برپاکرده اند.ودرآن سوی شهر راه را برعلی آباد وباغچق بسته ،شهر به امام زاده لنگر می رسانند.
   وضعیت درنقاط دیگر ازاین برنامه های مدون وحساب شده ،  پیشی گرفته ، بابا امان وینگی قلعه وبازخانه  وبیدک وپسته و حصار وحلقه سنگ و الهوردیخان و بش قارداش وقلعه عزیز و... را باید محله ای از محلات شهربی دروازه ی بجنورد خوانده باغات سیفی کاری آنها را به فراموشی سپرد. واینگونه است که باران این نعمت بی واسطه ی الهی سیل شده ، به دنبال  سیل جمعیت ویرانگر طبیعت وارد شهر می شود تا خفتگان را بیدار کند که هان ای مردم چه کردیدکه " نه ازتاک نشان ماند ونه ازتاک نشان "[ یکشنبه 28 مهر 1387 - 12:06 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [بجنورد , ] [+]

برای بعد سفرهیات دولت به بجنورد

یکشنبه 21 مهر 1387
گریون نیوز

     یک روز ی این گریوان ما به آن گریوان خبرتازان گفت: چه حاجت به نیوز است ، هرچه خبر دارید ، با جمیع خبر تازان به ما بپیوندید تا تحت لوای گریوان یکپارچه در فضای بی فضائی این دهکده ی کوچکتر از گریوان فعالیت نمائیم . آنها به خواسته ی ما  وقعی ننهاده ، خرج خود ازما جداکرده با زبان بی زبانی گفتند :چرا ما نان خود درتوبره ی دیگر ی بگذاریم وبه وقت گرسنگی گدائی از غیر بکنیم . وما سرمست از سابقه ی قریب دوسال کار اینگونه وبه دور از فضای واقعی گریوان ، برخود بالیدیم وبه عشوه ی آنان خندیدیم که : باش تا صبح دولتت بدمد .با هرتاخیر از پیام وخبر از آنها ، مغرور می گشتمی که دیدید نمی توانید بروزباشید هرچند عنوان جهانی ، نیوز را به دو کلمه ی زیبای گریوان نیوز  پیوند داده ، با اصطلاح محلی خبرتاز بخواهدخبررسانی را  بومی کنید. این نوع از بومی کردنها در اقصی نقاط پهنه ی گیتی ما مرسوم گشته که:  متنی را از ابتدا وانتها تهی کرده ، نام خویش برآن نهاده منتشر می کنند تا بومی وخودی شده جلوه نماید .وبه زعم ما  آنها خواسته اند از این گریوان   و  از آن یکی گریوان  و ز آن پس از  این گریوان هم   پیشی گرفته ، نام بلند آوازه ای در میان خبرپراکنان بیابند. اما آنان کارخویش کردند بی هیچ نیش وکنایه ای . وهمین امروز مرا به اعتراف وامی دارد که بگویم وبنگارم که دست مریزاد .

    خبر امروز  گریوان نیوز  چه درمورد اقدام شجاعانه و با ارزش روحانی محترم گریوانی اش - که قبلا سخت بدیشان به خاطر کم کاری وملاحظه کاریهایش  در وبلاگ ویا وبلاگهایش  علی رغم دانش و انرژی زاید وصفش ، معترض بوده وهستم - ، وچه خبر حاشیه های سفر ریاست جمهوری  در بجنورد ، حاکی از توجهی عمیق به وقایع ملی ومحلی است. پیگیری این موضوع چرائی بی توجهی به دستور رئیس محترم جمهور و قدر دانی از آقا مسلم که یک تنه کاری به مانند جمع مردم کرده ، توجه ایشان را به گریوان جلب نموده اند ، می تواند در اولویت گریوان نیوز باشد. چه درصورت وقوع این اتفاق مشکلی  ازانبوه  مشکلات ( مثل راه ، بیمارستان ، راههای بین مزارع و پوشش انهار ، خانه سازی وطرح هادی روستا، ترمیم لوله کشی آب ، انجام به موقع گازرسانی ، رسیدگی به وضعیت مدارس و تقاضای آموزشکده ی فنی وحرفه ای و کشاورزی ، ارتقاء به بخش وشهر ، و....) روستا می توانست برطرف شود . از امروز من ودیگر گریوانیها هریک خود را خبرتاز  - با بار مثبت آن  - دانسته وتلاش خواهیم کرد با مجمع خبرتازان گریوان درعالم همکاری نزدیک ودر شان ومرتبه ی گریوان داشته باشیم.

  واما از دیگر حاشیه های این سفر ،سخن رئیس جمهور در مورد تخریب قریب 100 واحد مسکونی در احمد آباد بجنورد واقع در شرق دانشگاه ازاد ،از همه  مهم تر است . از آنجائی که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرائی و رئیس بزرگ بوروکراسی اداری ، این عمل را روا ندانسته و آن نظر دولت نمی دانند ،  مسئولیت اقدام متوجه چه دستگاه ونهادی خواهد شد؟ همه ی نیوز ها ی با پسوند وبی پسوند ملی ومحلی می توانند ، این خبر را دنبال کرده وبه رفع معضل کمک نمایند.
....[ یکشنبه 21 مهر 1387 - 11:55 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : یکشنبه 21 مهر 1387 - 12:08 ب.ظ]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [بجنورد , ] [+]

ساخت وسازهای غیر مجاز

سه شنبه 15 مرداد 1387

بد قلقی میهن بلاگ
 واقعا نوشتن را مشکلاتی است .بعداین اشکال تراشی درنوشتن دوپست اماده ی انتشارشد ولی میهن بلاگ راه ورود ندادوتابه امروزماند.دوستانی که به این بخش مراجعه فرموده بودندازتاخیرگله داشتند.با صرف نظر ازپستی که برای تبرک بعثت نبی اکرم تدارک دیده شده بود، نوشته وعکسهای اخیر درمورد تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز بجنورد را عینا تقدیم می کنم.

چند واحد مسکونی غیر مجاز دربجنورد تخریب شد.

 براساس قوانین جاری درشهرداریها ،مسکن وشهرسازی وجهادکشاورزی ساخت بنا چه درداخل ویا خارج شهرها وشهرکها وروستاها بدون مجوزقانونی ممنوع است.
 منازل وچهاردیواریهای تخریب شده دراراضی با قابلیت کشاورزی درحاشیه ی جنوب شرقی بجنورد ودرروستای احمد آبادواقع بودند.

  

دانشگاه آزاداسلامی بجنورد ، بیمارستان امام علی (ع) ، آپارتمانها و...درغرب روستای احمد آباد، به این زمینها موقعیت خوبی داده وعلاوه برمهاجرین روستاهایی مثل درصوفیان، جمی و...بورس بازان زمین را درسالهای اخیر به منطقه گسیل داشته است.
  

آنچه مایه ی نگرانی است همین موضوعات مرتبط بهم درتخلیه روستاها وگسترش شهرهاست.این وضعیت نیز دریک روز ویکسال بوجود نیامده و نمی آید .کما اینکه پیر مرد مهاجر هم به این موضوع اذان داشته ومدعی است اگر این ساخت وسازها خلاف بوده وهست چرا حالاکه مردم تمام دارائی خودرا درروستا فروخته وقطعه زمینی برای خانواده خویش مهیا کرده تا درکنارشهرضمن دست وپا کردن شغلی، بچه های خود را با امکانات شهری به ثمربرساند، آمدند وازهستی ساقطش کردند.مالک اولیه هم که با پولهای ما به جای دیگری رفته ومعلوم نیست به چه ثروتی دست یافته است.این کاراگرخلاف بوده چرا جلوی کاراورانگرفتند.چرا گذاشتند چنین معاملاتی صورت بگیرد .چرا آب وبرق دادند . و...

  

   هماهنگی ویکدستی دستگاههای دولتی دررسیدگی وتخریب این منازل بحدی است که مردم محل ازتشخیص اینکه با استفاده ازقانون کدام دستگاه این امرصورت گرفته عاجزند ومی گویندهمه بودند.این اتفاق نظر می تواند باب دیگری را هم بگشاید .وآن اینکه درصورت لزوم دستگاههای مختلف می توانند بدون توجه به افتراقهای قانونی وظاهری خویش ،هماهنگ ویکدست عمل نمایند.پس در رفع آثارسوء وپیامدهای ناشی ازاینگونه اعمال ، هم این اراده قادربه ارئه ی طریق هست.این اتفاق میمون را در جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرها، ایجاداشتغال مفید، ازبین بردن ویاکاهش مصرف موادمخدر ،آموزش مهارتهای زندگی ،جلوگیری ازتخریب محیط زیست، آموزش رفتارهای اجتماعی ، و...وازهمه پیشتر وسریعتر رفع مشکل افرادی که خانه هایشان خراب شده  ، می توان به کاربست وگرنه آثارمثبت جلوگیری از تخلفات قانونی افراد ،به ضد آن تبدیل خواهدشد.

  [ سه شنبه 15 مرداد 1387 - 03:08 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [بجنورد , ] [+]

بجنوردیها

دوشنبه 3 تیر 1387

شیندخت
  سایتها و وبلاگهای زیادی  با ارائه مطالب مختلف سعی درشناسائی هویتی از زادگاه ومحل سکونت خویش دارند. مدیر محترم سایت http://shindokht.com/  علی رغم اینکه  درسمنان تشریف دارند ، بیشتر موضوعاتشات درارتباط با بجنورد بوده ویا بخشی از نوشته هایشان رنگ وبوی بجنوردی به خود می گیرند.درمدت قریب سه سالی که با سایت ایشان آشنا شده ام ،معرفی افراد بجنوردی ،عکسها وگزارشهای خوبی را درقالب خاطره وبازدید از بجنورد داشته اند که مورد استنادبرخی وبلاگها قرارگرفته است. بااینکه به ظاهر ازبجنورد دورافتاده اندولی خیلی خوب وضعیت اجتماعی وفرهنگ شهررا ترسیم می کنند.چاپ شعرهای ترکی شاعران منطقه ویادداشتهای روزانه ی ایشان ازعلاقه مندیهای من است.آخرین یادداشت خانم انصاری
(http://www.shindokht.com/blog/2008/06/post_185.html ) خطاب به دوستشان گرچه در قالب یک نامه وگلایه ی دوستانه ودرد دل خانوادگی بوده ولی بدورازتعارفهای مرسوم وبه قصد اصلاح می توان گفت،اینگونه رفتارها به فرهنگ بجنورد وبعضی نقاط دیگر ایران تبدیل شده است.
 یادداشتهای خانم شراره انصاری بااینکه بیشتر حرف دلشان بوده وساده وروان نگارش می شوند ولی بی بهره ازسیاست ،جامعه شناسی، ادبیات و...نیست .برای ایشان آرزوی سلامتی وموفقیت داشته وامید آنکه به قصد تاثیر وصله رحم  همشهریان خودرا بی نصیب از حضور نگذارند.[ دوشنبه 3 تیر 1387 - 12:06 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [بجنورد , ] [+]

حسین سفیدگر

چهارشنبه 5 دی 1386
وداع تلاشگرعرصه ی کشاورزی

       سی سال دریک نگاه عمری است ودرازمی نمایدولی وقتی به پایان آن رسیدی خواهی گفت  انگاردیروزبودکه به امروزپیوست.حاج حسین سفید مرا ودیگران را دوست وهمکاری است که فعالیت در بخش کشاورزی رادربجنورد شروع وبعداز اینکه نتوانست دردهه شصت مسولین وقت را قانع کندتاجهد وکوشش خودرا درکردستان وجیرفت ادامه دهد،چند سالی را به سیستان وبلوچستان رفت ودرآنجامنشاء خدمات خوبی درارتباط بااشتغال بخشی ازجامعه که قبلا شغلی نداشته ویا اینکه ازراههای ناصواب ارتزاق می کردند،به کشاورزی علاقه مندودراحیاء اراضی منطقه یاریشان کرد.
      بی هیچ منت وریائی کارمی کردو فعالیت اودرخراسان بزرگ ادامه یافت تااینکه ابلاغیه مرسوم بازنشستگی به دستش رسید . وامروزما به پاس سی سال خدمات مخلصانه اش گردهم آمدیم ومجلس آراستیم.گفتیم به خنده واشک ریختیم . گاه به شوق خدمت صادقانه اوکه درکمال سلامت روح وجسم به پایان رسیداشک شوق ریختیم وگاه گریستیم به سبب دوری از کسی که، کس نیازرد در۳۰ سال .قول گرفتندجمله دوستان ،که ایشان اولا :این سلامت روح وجسم راهمچنان سالم بدارد،درثانی  :دوستی را پاس داشته ،ازآمدوشدبامجموعه دریغ نورزد.مستدام بادبهروزیهای ایشان درعرصه های دیگر( دیگر ازآن سسب آمدکه کارمندان را نیاز ارتزاق اجبارکندبه تلاشی مضاعف وازبرای حفظ سلامت جسم کاروتلاش دراندازه نیازاست.)[ چهارشنبه 5 دی 1386 - 01:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [بجنورد , ] [+]


Powered by
Abzarak.com
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic