تبلیغات
گریوان GERIVAN - قانون اساسی ومحیط زیست

گریوان GERIVAN

قانون اساسی ومحیط زیست

سه شنبه 17 اردیبهشت 1387

حساسیت عمومی برای مسائل زیست محیطی

درجمهوری اسلامی ،حفاظت  محیط زیست که نسل امروز ونسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. ازاین روفعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است . ( اصل پنجاهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب آذرماه 1358 )

  گرچه همه را توفیقی نیست که  به نقاط مختلف کشور به نیت تفریح وتدبر سفری داشته باشند ولی درهمان اندک  خاکی که آمد وشد می می شود می توان دید که  نه تنها حفاظت از محیط زیست وظیفه ی عمومی تلقی نشده بلکه درکمال ناباوری وبهت زده ، دیده می شود که تخریب ، تصرف وآلوده سازی محیط زیست ، عملی عمومی شده است . قطعا اگر حساسیت عمومی برای حفظ وارتقای ارزشهای زیست محیطی آستانه ی نرمالی می داشت ، اشخاص حقیقی وحقوقی را توان این همه جسارت نسبت به محیط زیست، حیات وحش ، منابع طبیعی و...نبود. قوانین ومقررات معمولا وقتی به صحنه وارد می شوند که جرمی رخ داده باشد .متاسفانه جرمهای صورت گرفته درمسائل زیست محیطی طوری است که صرفا با قوانین بازدارنده امکان مقابله با آن نیست ، به طوری که اگر جنگلی ومرتعی تخریب شود ، امکان بازگرداندن آن به حالت اولیه وجود ندارد ویااینکه سالهای سال طول خواهد کشید تاآثارمخرب این تغییرات محو گردد.لذا بهترین گزینه برای جلوگیری  ازاینگونه اعمال وجرایم پیشگیری  است .واین مقدورنیست مگر با فرهنگ سازی . برای اجرای این برنامه هم نسخه ی واحدی نسیت . می توان با  آموزش  واطلاع رسانی درخصوص ارزشهای این مواهب ، ازعوافب فقدان مواهب طبیعی ، جامعه وافراد را با روشهای مختلف ازجمله با جریمه وتعزیر و...مطلع نمود.....

   نداشتن امکانات وفرصت برای ایرانگردی مانع از آن نیست که ندانیم وتصورنکنیم که کنارگذر تالاب انزلی ، دریاچه ارومیه ، خشک شدن دریاچه بختگان  ، حوزه ی آبخیز زرین گل در علی آبادکتول ، پارک ملی لار ، تالاب میان کاله و.... واخیرا احداث جاده درجنگل ابرشاهرود چه فجایع زیست محیطی  بارآورده وخواهد آورد. درنگاه اول وظاهرا توسعه نگر برای هریک از اعمال وفعالیتهای یادشده توجهی تراشیده شده ولی درنهایت با اصل یادشده از قانون اساسی مغایرت دارد.ازآنجائی که دولت خود رامسول توسعه اقتصادی می داند ومتاسفانه دراجرای برنامه های خود نظرات کارشناسان  وطرفداران محیط زیست را بکارنمی بندد وصد تاسف دستگاه مسول حفظ محیط زیست نیز یا با برنامه های ضد محیط زیست دولت هماهنگ شده ویا اینکه توان ایستادگی درمقابل سیل برنامه های توسعه ی ناهماهنگ را ندارد، امیدی به کاهش روند تخریب محیط زیست نیست مگر آنکه حساسیت عمومی نسبت به مشکلات زیست محیطی این برنامه ها، بالارفته ومردم اعلام دارند درصورت مغایرت برنامه های توسعه با مسائل مربوط به محیط زیست ، عطای پروژه های به اصطلاح توسعه را به لقایشان می بخشند ورنه ، در به روی همان پاشنه که می چرخیده خواهد چرخید.[ سه شنبه 17 اردیبهشت 1387 - 08:05 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 17 اردیبهشت 1387 - 07:05 ق.ظ]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [زیست محیطی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com