تبلیغات
گریوان GERIVAN - مشغله های این روزها

گریوان GERIVAN

مشغله های این روزها

دوشنبه 20 اسفند 1386
سیاست های محلی خبرتازان
      زمان به سرعت می گذرد وهمه فرصتها روبه اتمام است .همین گذر فرصتهامانع پرداختن به توصیه های خبرتازان شده است .خبرتازهاخبرهای مسابقه درکوه قاف وبرخوردهای با قلی بیک و مانورهای مشدی رجب را آورده ، تکلیف می کنندکه مابه سمع ونظر بقیه برسانیم . عدیده ای ازسیاسی شده های آنان ،نظر به این سوی داشته می خواهند چشم مارابه سوسوی تنور انتخابات منورسازند.دراین وادی بعضی نیم نگاهی به کل داشته وتوجهی کامل به دیارخویش دوخته اند.چرا که مدعی هستنددراین دورانی که لابیها کارسازشده اندچرا ماازخودمان نماینده نداشته باشیم.تاکی بایدمحبتهای خودرا نثار وایثار ایل وتباردیگری بکنیم که ماراهم درآن بالابالاها نام برده کاری برایمان بکنند.این دوره چشم خودرا به روی  هرچه دسته وگروه است بسته ، رای ونظرمان را به خودی می دهیم.باهمه ی اختلاف سلیقه هااین دوره می خواهیم وحدت را زمزمه کنیم.دراین حول وهوای آخرسالی که برنامه های نیمه تماممان امان از دور وبر بریده ، مجبورمی شویم بی هیچ تامل حرفهایشان شنیده ، اظهارنظر رابه روزی دیگر محول کنیم .مقررداشته اندتا مجمع خبرتازان دراجلاسیه ی بعدی مواضع خودرا درخصوص همه موضوعات روشن سازند.


[ دوشنبه 20 اسفند 1386 - 03:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [گریوان وگریوانیها , ] [+]


Powered by
Abzarak.com