تبلیغات
گریوان GERIVAN - مجمع خبرتازان گریوان

گریوان GERIVAN

مجمع خبرتازان گریوان

چهارشنبه 15 اسفند 1386

محل مسابقه

  به اصرار بعضی گریوانیهای محترم مجمع خبرتازان تشکیل و گریوان نیوز را برپا کردند.هرچه گفتیم والا همین گریوان وآن گریوانهایی که بچه های دیگر تحت عناوین مختلف دایر کرده اند چه گلی به سر گریوان وگریوانی نزده که شما می خواهید بزنید به خرجشان نرفت .وبالاخره ، گریوان را با اسم ورود خبرتاز راه  انداختند. شمایک سری به همین (http://khabartaz.blogfa.com/) بزنید ببینید ،آخه چندتاخبر ازاین دیاربزرگ روستای درحال تبدیل شدن به شهر وبخش - دراستان نوبنیاد دارای 5 شهرستان سابقا بخش - نوشته اند. بازم ایول به خودمان که دست می بریم به عالم وآدم وهرازچندگاهی آسمون وریسمون را به هم بافته ، خبرمی دهیم الا ایهالاینترنتیون گریوان به روزشده ، قدم رنجه فرمایید.
   ازاین فقره شکایت از خبرتازان گذشته دفترجدیدشان را بازمی کنیم.اون حرفا که به خرجشان نرفت ،حالاآمده اندخبرایی که بدست می آرن رو به ما می گن که درگریوان به ثبت برسانیم.هرچه میگیم که آخه خودتون مگه ازخودتون گورندارین ،ببخشیدمنظورهمان جاومکان نوشتن واعلام کردن بود،.یادگرفته اندکه بگویند نه ما اونجا رو  به این خبرهای بی سروته واحتمالا سوخته ومسئولیت دار نمی سپاریم. حالاخبرشان چیه؟ میگن امسال محل مسابقه -  مسابقه ای قبلا اشاره به آن شده- عوض شده و درجای دیگر برگزارمی شود.می بینید توروخدا اوروز خبروکه دادند وماهم به اطلاع جهانیان اون ورآب ( اشتباه نشه منظورآبهای سیلدره و زو  و  دره درتوم بوده ، وگرنه گریوانو چی به اونورآب مرسوم)رسوندیم ،ازمحل مسابقه وشکل برگزاریش حرفی نبودوماهم فکرمی کردیم حتما مثل همیشه دوروبر  اوزون مرز  ویا خیلی که فرق کنه می برن سمت کلاته ملاغلامحسین ونیستانه . به عقل هیچ بنی گریوانی نمی رسید که به خواهند محل مسابقه را به "ایشک میدانه " ببرن.[ چهارشنبه 15 اسفند 1386 - 02:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [گریوان وگریوانیها , ] [+]


Powered by
Abzarak.com