تبلیغات
گریوان GERIVAN - مسابقه ی بی سابقه

گریوان GERIVAN

مسابقه ی بی سابقه

چهارشنبه 8 اسفند 1386
مسابقه انتخاب
    قراره مسابقه ای بین گاوبازهاصورت بگیره. میدان مسابقه تعیین شده.مشدرجب بااینکه چنددوره گاو سیستانی وبه قول گریوانیها ، بیژو وآله خودرا دراین مسابقات شرکت داده ولی ازچندروزقبل باکلی یونجه وعلیق  ، گاوبهترازجانش را دروسط میدان دهکده بسته ومرتب به آن سرکشی کرده و آب وعلفش می دهد.روزی دوباراورا غشو می کند وازترس سرمای استخوان سوز امسال ، شبها جل وپلاسی روی زبان بسته می اندازد.مش رجب مصمم تراز سالهای قبل قصد داردمسابقه راببرد.ازکجا معلوم حیوانی با این همه مشغله که درطول سال ازشیار ودوار گرفته تا خرمن کوفتن انجام می دهد ، سال بعد قادرباشد درمسابقه شرکت کرده وبرنده شود.ولذاست که این دوره زودتر ازقبل وپیش ازهمه وارد گود شده است.
    چند نفر دیگر ازجمله چند گاوباز تازه بدوران رسیده هم قصد شرکت دارند.آنها برای گاوهای خود آهنگ بی کلام وآرام بخش ،پخش کرده ، از این علوفه های جدید و خارجی برایشان می ریزند.
   قلی بک هم ازقبل درمسابقه ثبت نام کرده وهمیشه می گوید تا این مسابقه ی به ارث رسیده ازنیاکان ،دراین آبادی وجود داردمن با گاو شاخ شکسته ی خود وحتی شده با بره گو و جوانه هایم دراین مسابقه شرکت خواهم کرد.بااینکه خبرتازهای ما خبرداده اندکه گاو آقا بک چند روزیه دراصطبل دیده نشده اما اوهمچنان درمیدان دهکده دم ازمسابقه وبردش می زند.یک خبرتازی می گفت : غلط نکنم گاو بک را از تویله اش رم داده اند. ولی اوبه روی خود نمی آورد. اگه گاوقلی خان پیدانشه نمی دانیم اجازه داره با جوانه هایش به میدان بره یانه؟ ازحق نگذریم گاو اوبااینکه یک شاخ بیشتر نداره ویا به عبارتی یک شاخش شکسته ولی رسم مسابقه رابلده واگه تاآن روزپیدابشه احتمال برنده شدنش را بعضیها محتمل می دانند.منتظر می مونیم تا خبرتازها از کم وکیف رفتار بک وبقیه لاپورت بدن تا بدونیم کیا شرکت می کنن واصلامی شه درشرط بندی امسال شرکت کردیانه؟


[ چهارشنبه 8 اسفند 1386 - 01:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [محلی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com