تبلیغات
گریوان GERIVAN - ساخت وسازهای غیر مجاز

گریوان GERIVAN

ساخت وسازهای غیر مجاز

سه شنبه 15 مرداد 1387

بد قلقی میهن بلاگ
 واقعا نوشتن را مشکلاتی است .بعداین اشکال تراشی درنوشتن دوپست اماده ی انتشارشد ولی میهن بلاگ راه ورود ندادوتابه امروزماند.دوستانی که به این بخش مراجعه فرموده بودندازتاخیرگله داشتند.با صرف نظر ازپستی که برای تبرک بعثت نبی اکرم تدارک دیده شده بود، نوشته وعکسهای اخیر درمورد تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز بجنورد را عینا تقدیم می کنم.

چند واحد مسکونی غیر مجاز دربجنورد تخریب شد.

 براساس قوانین جاری درشهرداریها ،مسکن وشهرسازی وجهادکشاورزی ساخت بنا چه درداخل ویا خارج شهرها وشهرکها وروستاها بدون مجوزقانونی ممنوع است.
 منازل وچهاردیواریهای تخریب شده دراراضی با قابلیت کشاورزی درحاشیه ی جنوب شرقی بجنورد ودرروستای احمد آبادواقع بودند.

  

دانشگاه آزاداسلامی بجنورد ، بیمارستان امام علی (ع) ، آپارتمانها و...درغرب روستای احمد آباد، به این زمینها موقعیت خوبی داده وعلاوه برمهاجرین روستاهایی مثل درصوفیان، جمی و...بورس بازان زمین را درسالهای اخیر به منطقه گسیل داشته است.
  

آنچه مایه ی نگرانی است همین موضوعات مرتبط بهم درتخلیه روستاها وگسترش شهرهاست.این وضعیت نیز دریک روز ویکسال بوجود نیامده و نمی آید .کما اینکه پیر مرد مهاجر هم به این موضوع اذان داشته ومدعی است اگر این ساخت وسازها خلاف بوده وهست چرا حالاکه مردم تمام دارائی خودرا درروستا فروخته وقطعه زمینی برای خانواده خویش مهیا کرده تا درکنارشهرضمن دست وپا کردن شغلی، بچه های خود را با امکانات شهری به ثمربرساند، آمدند وازهستی ساقطش کردند.مالک اولیه هم که با پولهای ما به جای دیگری رفته ومعلوم نیست به چه ثروتی دست یافته است.این کاراگرخلاف بوده چرا جلوی کاراورانگرفتند.چرا گذاشتند چنین معاملاتی صورت بگیرد .چرا آب وبرق دادند . و...

  

   هماهنگی ویکدستی دستگاههای دولتی دررسیدگی وتخریب این منازل بحدی است که مردم محل ازتشخیص اینکه با استفاده ازقانون کدام دستگاه این امرصورت گرفته عاجزند ومی گویندهمه بودند.این اتفاق نظر می تواند باب دیگری را هم بگشاید .وآن اینکه درصورت لزوم دستگاههای مختلف می توانند بدون توجه به افتراقهای قانونی وظاهری خویش ،هماهنگ ویکدست عمل نمایند.پس در رفع آثارسوء وپیامدهای ناشی ازاینگونه اعمال ، هم این اراده قادربه ارئه ی طریق هست.این اتفاق میمون را در جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرها، ایجاداشتغال مفید، ازبین بردن ویاکاهش مصرف موادمخدر ،آموزش مهارتهای زندگی ،جلوگیری ازتخریب محیط زیست، آموزش رفتارهای اجتماعی ، و...وازهمه پیشتر وسریعتر رفع مشکل افرادی که خانه هایشان خراب شده  ، می توان به کاربست وگرنه آثارمثبت جلوگیری از تخلفات قانونی افراد ،به ضد آن تبدیل خواهدشد.

  [ سه شنبه 15 مرداد 1387 - 02:08 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [بجنورد , ] [+]


Powered by
Abzarak.com