تبلیغات
مهندسی مجدد
مسلمان کشی
     اگرآنچه ازخبرهابه دست می آید همین اندازه باشد.ناآرامی وکشتاربیش از همه جا درمناطق مسلمان نشین است.فلسطین ؛ عراق؛افغانستان ؛لبنان ؛سودان؛الجزایر؛...اینهاجاهایی است که خبرهای مرگ بیش ازجاهای دیگر درآنجا همیشگی شده است. بطوری که فقدان خبرکشتار ؛مردم دنیارامتعجب می کند نه تشدیدوادامه وضع موجود.به این موضوع که چه دست ودستهایی است که مسلمانان را این چنین درگیرکرده فکر می کردم که خبرزنده بگورکردن دختری توسط پدرش همه چیز را از خاطر برد.
  دختر بی هیچ عجز وناله ای به پدردرکندن گورکمک کرده وفقط گفته پدرجان مواظب دخترکوچکم باش اوکسی راندارد.پاهای پدرسست شده ولی به کارش ادامه داده است.حال می فرماییددنبال دستهایی باشیم که مسلمان کشی راه می اندازند؟واقعه اخیر دقیقاکپی برداری شده ی اتفاقی است که درعصر جاهلیت افتاده واسلام ضمن نکوهش آن چنین کاری را حرام ومسلمانان را ازآن منع کرده است.
    اسرئیل مسلمانان را درفلسطین وگاها درلبنان تروروبمباران می کند.آیا حجم کشتاری که بنام خودمسلمانان درعراق ولبنان وافغانستان و... ثبت می شود؛با کشتاری که جنایتکاران غیر مسلمان درکشورهای اسلامی انجام می دهند ؛قابل مقایسه است؟حتی این جنایتهایی که مسلمانان درحق هم کیشان خودانجام می دهند؛نسبت به غیرمسلمان روانمی دارند.چرا؟ اگرگفته شودحیله دشمن است؛بایدگفت یکبارودوبارویکجاودوجا ؛اگرفهمیدیم حیله است چرا دراین تله دشمن دائم گرفتاریم؟...
   باید اعمال ورفتارمان رادوباره مهندسی کنیم. هرنقصی است درخودماست .همان گونه که خداوندانحرافات حاصل از فریب شیطان را ازما نخواهدپذیرفت ؛مشکلات خودرامتوجه دشمن کردن را به طریق اولی قبول نخواهدکرد.بایدذره ذره اعمال فردی واجتماعی خودرا بپذیرم .دراینصورت برای رفع مشکل اقدام کرده وشاید خداونداز کرده های دوران جهالتمان به دیده اغماز بگذرد.
  
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم اردیبهشت 1386ساعت 15:10  توسط الیاس پهلوان  |  نظر بدهید
استادفخرالدین حجازی

یادوخاطره ای ازمرحوم استادفخرالدین حجازی

     غیراز گفته هاونوشته هایی درموردمبارزات انقلابی وزندانهای مرحوم حجازی درقبل از انقلاب اسلامی، مااورابا سخنرانی های پرشورش شناختیم.به خاطرشرایط ویژه دهه شصت وتواناییهای ایشان درسخنوری معمولا ازایشان دعوت می شد تابه شهرستانها مراجعه نمایند.خبرفوت این استادمبارز ومردمدار مراهم مانندرسانه های جمعی کشورُ دیر به یادزحمات وتلاشهای قبل وبعدانقلاب ایشان انداخت.نزدیک به دودهه نسبتا فراموش شده بود.
    اولین باراورا از نزدیک درمراسم سخنرانی که دردبیرستان سمیه بجنورد داشتند دیدم .سخنانش را آرام وباحرکاتی نرم آغاز کردند.به مرورکه بیاناتش اوج می گرفت ،حرکات دستها وتغییرجهت بدن به طرفین را شدت می داد.آیین سخنوری را به علم وتجربه خوب آموخته بود.می توانست درمدت سخنرانی افکارمستمعین راتهییج کرده، مطلب اصلی خودرابیان دارد.بعداز مطالب عمومی به رسم آن روزگاران، درمورد بجنورد وبجنوردی ها نیز حرفهایی بدین مضمون  زدند: "بجنورد راشهرخموده وخاموش دیدم .بیشتر ازآدمهایش درشهر خربزه وهندوانه می بینم .(درآن سالهااطراف میدان کارگر بجنورد- شهیدکلاته ای – میوه فروشیهای بودکه ضمن آرایش وچیدمان خوب درمغازه وپیاده روها، بطورشبانه روزی کارمی کرند.هرموقع شب می شد رفت ومیوه تازه خرید.) همچون ماکیانها زودبه خانه های خودمی خیزید.(راستش نه تنها آن زمان ،بلکه درحال حاضر هم شبهابازاربجنوردخیلی زودتر ازدیگرشهرها تعطیل می شود.)شوروحالی داشته باشید،درصحنه باشید.من دیگر به بجنوردنخواهم آمد. این باربه اصرارنماینده تان(دکترمصطفی تبریزی نماینده مجلس اول) آمدم .اگرخبرخوبی از شوروحال نبینم به بجنوردنخوام آمد.حاضران درسخنرانی عصر آن روز،خودخواسته فضای محوطه رابقدری باشوروحال نگه می داشتندکه سخنرانی به توانایی استادحجازی که سهل است ،هرفرد مبتدی را هم به سرشوق می آورد.
   القصه ،غرض ذکریادوخاطره ای ازیک خطیب تواناومردمی است.درسفری هم که به تهران ودیداربااستاددکترمصطفی تبریزی درمجلس شورای اسلامی داشتیم ،بامرحوحجازی دیدارکوتاهی دررستوران مجلس پیش آمد.درآنجابه ایشان گفتیم :استادیک باردیگربه بجنوردتشریف بیاورید.به مزاح گفتند: همان یک بارهم بس است .درآن سفرهرچه مردم برایم گردوهدیه آورده بودنداین نماینده شمابرا خودش برداشت وبه من نداد.
    یادش گرامی وجاویدباد.خدایش بیامرزد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 11:57  توسط الیاس پهلوان  |  نظر بدهید
عمرن وآبادی گریوان

طرحهایی برای گریوان

      بعضی از طرحهایی که برای اجرا درگریوان درنظر گرفته شده ویا درفکر واندیشه مردم ،خصوصا شورای اسلامی می گذرداگربه مرحله اجراءبرسد ،جهشی درگریوان رخ خواهد دادکه استعدادهای بالقوه آن شکوفا خواهد شد.گرچه ممکن است تعدادی از این طرحها خیلی ایده آلیستی جلوه کند ولی بابرنامه ریزی وتعیین افق روشن برای آینده قابل اجراهستند.
طرحهای پیشنهادی:
1- ساحل سازی درکنارهای زیبای مسیر راه زوبرای جذب گردشگران  وانتقال راه اصلی گریوان – بجنورد به این مسیر
2 –تجمیع روستاهای اطرف و تبدیل گریوان به شهر
3- تکمیل پروژه گازرسانی
4 – مرمت شبکه آب بااستانداردهای قابل قبول
5 – ایجادشبکه فاضل آب
7 – نصب آنتن های گیرنده برای تمامی  شبکه های تلویزیونی وتلفن همراه
8 – اجرای کامل طرح بهسازی وآسفالت کردن معابر
9 – تشکیل تعاونی فرش بافی ،احیای بافت  فرشهای گریوان  وبازاریابی برای فرشهای دستی
10 – ترویج وتشویق مردم برای احیاءو اجرای طرحهایی مثل:کرم ابریشم ، پرورش زنبورعسل ، پرورش ماهی، دامپروری و..
11 – اجرای طرح پوشش انهار برای کلیه بند ها و شاه جوی های .
12 – ترمیم جاده های منتهی به سرچشمه گریوان برای آمدوشد آسان گردشگران
13 – تشویق بخش خصوصی برای اجرای پروژه های گردشگری وتوریستی در سرچشمه وسالوک
14 – اصلاح باغات
15 – احداث هنرستان کشاورزی
16 - تقویت شبکه ی بهداشت ودرمان
17 – برق رسانی به سرچشمه
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386ساعت 22:15  توسط الیاس پهلوان  |  یک نظر
پرورش شتر مرغ

طرح پرورش شترمرغ (2)

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

زبامی که برخاست،مشکل نشیند

   
      یکی از خصوصیات شترمرغ حساس بودن آنست .این خصوصیت طبیعی شترمرغ باهمه اهلی شدنش به یکی ازمشکلات نگهداری وپرورش آن تبدیل ومتقاضیان ومجریان را با نگرانی روبروکرده است.لذا هرگونه استرس شامل :ترس ،تغییر درجیره غذایی ،صداهای ناآشنابرای پرنده (پارس سگ،تراکتور ، سر وصدا و...)حضوربازدیدکنندگان ، وحتی تغییرات آب وهوایی برروی تخمگذار وباروری تخم ها اثرمستقیم دارد.
    درزمان استراحت بایدغذابافیبربالا،پروتئین وانرژی پایین دراختیار پرنده قرارگرفته ووزن پرندگان کنترل گردد.وزن اضافی درفصل تولیداثرمنفی درجفت گیری وتخم گذاری دارد.درفصل استراحت بایستی ویتامین وموادمعدنی به اندازه کافی دراختیارپرنده قرارگیرد.
   محصولات شترمرغ:

           بطورکلی شترمرغ پرنده مفیدی است که دراغلب کشورها باایجادصنایع جانبی ازتمامی محصولات وقسمتهای بدن پرنده استفاده می شود.

-          گوشت  : گوشت شترمرغ قرمز وشبیه گوشت گوساله است.امادو سوم چربی کمتری نسبت به آن داردوبه دلیل سطح کلسترل پایین وآهن بالا ، جایگزین خوبی برای گوشت قرمز می باشد.
- پر : پرشترمرغ بدلیل عاری بودن از الکتریسیته ساکن درکارخانه های دارای سیتم های الترونیکی وکامپیوتری که الکتریسیته ساکن مشکل اصلی آنهاست ،بسیار مفید است.این محصول برای گردگیری،تزیین علم درمراسم مذهبی ساخت انواع کلاه  ودرجلیقه وکیسه خواب نیز مورد استفاده قرارمی گیرد.
- چرم : چرم شترمرغ 5 برابر از چرم گاومحکم تربوده ودرعین حال قابلیت ارتجاعی بیشتری دارد.چرم این پرنده درصنعت چرم سازی به عنوان کالای گران قیمت مطرح است.از پوست ناحیه ساق پای شترمرغ که از صفحات فلسی ، مانند پوست مارمولک تشکیل شده نیز درساخت محصولات چرمی به خصوص پوتین گاوچران ها استفاده می شود.
- چربی : مورد استفاده خوراکی ومحصولات آرایشی
- تخم  : به غیر از مصارف خوراکی وتولیدی ،عده ای از هنرمندان به نقاشی روی پوسته بزرگ تخم شترمرغ علاقمندند.

اخذ مجوز احداث مزرعه شترمرغ :

           برای اجرای پروژه های اقتصادی درحال حاضر متقاضی یا مجری طرح باید با مراجعه به دستگاههای مسول مراحلی را طی نماید. طرح پرورش شترمرغ از طرحهایی است که مجوزوامکانات موردلزوم آن توسط وزارت جهادسازندگی صادرواعلام می گردد.
 مراحل قانونی :
- تهیه طرح : طرح پرورش شترمرغ باید ازنظر اقتصادی توجیهات لازم را داشته باشد.معمولا معاونت ها ی اموردام ومدیریت های جهادکشاورزی طرحهای تیپ اقتصادی ویا پارامترهای هرطرح را دراختیار متقاضیان قرارمی دهند.دراین طرحها ،تعدادشترمرغ ،مساحت اراضی موردنیاز، اعتبارات بانکی وآورده فردی،زمان بندی فازهای اجرایی طرح، تعدادنیروی انسانی موردنیاز،هزینه های اجرای طرح درسالهای مختلف ، سودخالص حاصل از فعالیت ،و...پیش بینی می گردد.
- ارائه درخواست مجوزتاسیس : متقاضی ضمن مراجعه به معاونت اموردام سازمانهای جهادکشاورزی استانها، طرح توجیهی ومدارک مورد نیاز طرح راارائه می دهد.

- صدور مجوز تاسیس : پس از بررسی طرح ومستندات مربوطه مجوز تاسیس واحد پرورش شتر مرغ صادر وبه متقاضی ارائه می گردد.
-درخواست زمین : متقاضی در صورتی که بخواهد از زمین دولتی برای احداث واحدپرورش شترمرغ استفاده نماید، مجوز تاسیس ،طرح توجیهی ومدارک دیگر رابه مدیریت اموراراضی دراستانها ویا به واحدهای اموراراضی درمدیریت های جهادکشاورزی ارائه می دهد.
- واگذاری اراضی : تقاضا به همراه طرح توجیهی ومدارک دیگر پرونده توسط مدیریت اموراراضی در کمیسیون ماده 32 مطرح ومجوز واگذاری اراضی موردنیاز صادرمی گردد.
- ساخت تاسیسات : متقاضی پس از عقد قراردادبا دستگاه صاحب اراضی وتحویل زمین نسبت به ساخت تاسیسات مورد نیاز برابر طرح ومجوزهای صادره اقدام می نماید.
- تسهیلات بانکی : مجری طرح می تواند باارائه مجوز های تاسیس واخذ زمین به بانکهای ارائه دهنده تسهیلات مراجعه وهزینه ی بخشی از احداث ونگهداری طرح را ازمحل تسهیلات بانکی تامین نماید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386ساعت 14:55  توسط الیاس پهلوان  |  نظر بدهید
ارتباطات

دوستی ودشمنی درعصرارتباتات

    این روز وعصر به مامربوط است ؟به که مربوط نیست؟ازبعضی چیزااگه بخواهی دوری هم بکنی یه طورایی بهت ربط میدن وبه خودتم نتونن ،ذهنتومشغول می کنن.هم این ارتباطات به کی مربوطه؟به که مربوط نیس؟.به یک زبون میشه گفت خیلی چیزا به هم مربوطن ویا بادید دیگه می شه گفت اینا چه ربطی به هم دارن؟حالا اگه بگیم بابا عراقو به ماچه؟این که اونجا چه خبره وچکارمی کنن به ما چه ؟یارومیگه نه بایدبیین بگین ای کاراکه اونجا می شه چطوری میشه؟ وچطور میشه که نشه؟اصلا ممکنه خودامون بگیم مگه می شه هم نوعا رو فراموش کرد؟بابعضی این نظرا همه توکارهم می تونن دخالت کنن .کارمند توکاررئیس ورئیس توکاردیگرا.درتوجیه هم بسته نیست.می شه بگیم ، باباماچیزایی که باهم داشتیم نزدیک سه دههست بی خیالش شدیم حالامیگین  بیایم توکاردیگرون دخالت کنیم ؟چیزی که به مامربوطه این همه صبرمون دادین ،حالا اومدین قصه دیگرونوبراما میگین .اینارو می گین تابخاطردل رئوفمون ودیگردوستیمون توکارای شما شریک شیم.مگه شما ودوستاتون نبودین که ازتو عراق این همه به ماخسارت زدین وحالاهم ازهمه چی میگین غیر از خسارات ما.میگن بله دردنیای ارتباطات همه چی به هم ربط داره .اینجا که سهله درافغانستان هم ما بخاطرشما اومدیم .یادتونه یه روزایی هم توشرق درگیر بودین هم توغرب ؟اصلا ما خودمونوفراموش کرده درعشق وصال(همون ربط)دیگران می سوزیم.همش  برادیگروان کارمی کنیم .می خواهیم باهم ارتباط داشته باشیم.می بینین 50 ساله ماارتباطمونو با فلسطین حفظ کردیم .پس بدونین جاهادیگه روهم به همه مربوط می کنیم.توصیه ما ودوستا اینه که همه بایددوست ومربوط به هم بشن ورگرنه ماخودمون ارتباطاتو محکم می کنیم تامو لای درز این ارتباط نره .
     الغرض می بینین  ماهم که از قدیم همه چیزوبه هم ربط می دیم ،این ارتباط رودرروزای ارتباطات به هم مربوط کرده می گوییم نه تنها ارتباط شمادرارتباط بااونا به همه مربوطه، بلکه  وقت  عدم ارتباطمون گذشته وحالا خیلی چیزا به هم مربوطه  .
       اگه هرچیزای باربط وبی ربطوبه هم بافتیم خیالی نیس ، فقط دراین ارتباط این مضمون  کلام مولا فراموش نشه که فرموده اند:"درارتباط وبرخورد بادشمن هم رفتاری داشته باشید که اگه یه روزی با هم دوست شدین از هم دیگه خجالت نکشین". بله خدازبان رابرای برقراری ارتباط آفریده است.خوب ازش استفاده کنیم.مرحوم تورگوت اوزال سالاپیش گفته بودن: در عالم سیاسیت نه دوستیها پایداراست ونه دشمنی ها.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386ساعت 14:18  توسط الیاس پهلوان  |  نظر بدهید
باران

افزایش بارندگی ونرو در گریوان
      بارش تقریبا بیست وچهارساعته دیروز وامروز ماروستائیان رابیش ازهمه خوشحال کرده است.اگرچه این میزان بارندگی وبرف وبارانهای بهارامسال موجبات مسرت وشادی کشاورزان ودامداران رافراهم آورده ولی آماروارقام رسمی هواشناسی ونظرات کارشناسان فن حاکی ازکمبودآب دربعضی نقاط ولبریز نشدن تعدادی از سدهای مهم شهرهای بزرگ است. تغییرات جوی وبارندگیهاخوب بوده ولی اقلیم شناسان راعقیده برآن است که تغییراقلیم درایران اتفاق نیفتاده و درصورت تدام بارندگیها برای چندین سال، ممکن است نگرانی های موجود درخصوص خشکسالی برطرف شود.
     ازهرچه که بگذریم بازهم سخن دوست خوشتراست.آنچه امروزحضرت دوست ارزانیمان داده قدردانسته سپاس می گوییم. 
دروصف افزایش بارندگیها همین بس که بعد از سالهاانتظار، از سرچشمه گریوان جوشش" نرو"شروع شده وآبی بیش از آب اصلی از اطراف سرچشمه فوران می کند.سجده ی شکر بجای می آوریم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1386ساعت 21:40  توسط الیاس پهلوان  |  یک نظر
تقاضای ایجادبانک برای گریوان

روسای محترم شعب بانکهای  کشاورزی وصادرات خراسان شمالی


    باسلام ، احتراما،باستحضار می رساند،  گریوان ازبزرگترین روستاهای بخش مرکزی در جنوب شهرستان بجنورد واقع گردیده است .این روستا بواسطه برخورداری ازنعمت آب فراوان دارای باغات میوه ومزارع  انواع محصولات زراعی است. چشمه سارهاودره های پرآب و کوههایی  مثل  سالوک گریوان رامحیطی زیبابرای گردشگری ساخته است .
   جمعیت حدود5000 نفری گریوان وروستاهای متصل به آن (علی گل ،قاپاق،کلاته ها،نیستانه)قابلیت تبدیل به شهررادارد.
   باعنایت به موقعیت واستعدادهای بالقوه وبالفعل گریوان وجود شعب بانکهای مختلف احساس می شود .ایجادشعبه ویاباجه بانکی فرصتی است برای آن سرپرستی محترم، تا ضمن کمک به توسعه روستایی سرمایه های قابل توجه اهالی راجذب نماید.
      درحال حاضر مردم مجبورند برای اموربانکی خود ،به بجنوردوبعضا اسفراین مراجعه نمایند.اقدام برای این تقاضا سود شما ورضایت اهالی رافراهم خواهد.
    گرچه بنده توفیق بودن در گریوان رافعلا از دست داده ام، ولی به سبب وابستگی هایی که دارم درمراجعت ها ی خود وبااظهاراتی که مردم ابراز می دارند، این نیاز را احساس وبه اطلاع رساندم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1386ساعت 14:9  توسط الیاس پهلوان  |  2 نظر
شترمرغ
طرحهای اقتصادی واشغالزا(۱)
طرح پرورش شتر مرغ

    به شتر مرغ گفتند بارببرگفت: من مرغم ؛ گفتند تخم بگذار؛گفت:من شترم .این ضرب المثل رابرای کسانی که زیردررویی کرده و وظیفه خودانجام نمی دهند؛بکار می برند.ولی بااطلاعاتی که از شترمرغ به دست آمده اگر این دوکارراهم نکندبازهم خاصیتش بیش از تصوری است که عموم مردم در مورد این پرنده عظیم الجثه دارند.
   شتر مرغ پرنده بومی آفریقا بوده واز آنجا به سایر کشورها آورده شده است.پرنده ای  نسبتا حساس که برای پرورش آن باید شرایط لازم را فراهم کرد.
مشخصات شترمرغ:

- وزن تخم مرغ ؛ ۱-۲ کیلوگرم
- بلندا وارتفاع : ۵/۲ متر
- وزن پرنده : حدود۱۵۰ کیلوگرم
- سرعت دویدن : ۷۰-۶۰ کیلومتر
- بلوغ جسمی : ۱۴-۱۲ ماهگی
- بلوغ جنسی : ۳-۲ سالگی
-دوره تخم گذاری : ۸-۶ ماه درسال
-تعدادتخم درهردوره: ۶۰-۴۰ عدد ؛رکوردایران:۱۲۰ تخم
- تولیدجوجه هرپرنده مادردرسال: ۲۰ عددجوجه
-...
امکانات موردنیاز:
- گردشگاه هرپرنده : ۲۵۰ مترمربع زمین
- فضای مسقف (سایبان) برای هرپرنده : ۸مترمربع باارتفاع ۲متر
- ...
اطلاعات تکمیلی انشاءالله بعد ...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386ساعت 14:55  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
طرحهای اقتصادی

طرحهای تولیدی

       کلید تمام مشکلات اقتصادی  موجود در تولید نهفته است .دربستر تولیداشتغال به نرم های قابل قبول رسیده ، تورم به درصدهای غیر آذاردهنده نزول کرده، رکوداقتصادی رخت برخواهد بست.
       گفتن همه اینها به این سادگی نیست، وگرنه علمای اقتصادنسخه ای پیچیده ودراختیار مردم البته نه جلوتر ازمردم دردست متولین رسمی قرارمی دادند تا پاداشی از ره این طرح ونظر نصیب ایشان وافتخاری برای دولت مردان گردیده بگویند:دردوره زمامداری آنان چنین وچنان تلاشها شده که از دوره باستان تاکنون چنین رکوردی در وضع اقتصادی جامعه پیش نیامده است.آری به مفتی نیست که من امی وعامی بایک نوشته نظری دهم که با اجرایش  جایی گلستان شود .کل اگر طبیب بودی سرخوددوانمودی.
     به نظرم نسخه های اقتصادی ازهرنسخی سخت تر وپیچیده تر است. علمای اخلاق وسیاست و...می توانندنظراتی دهند وخودبهره برده ودیگری راهم مستفیض فرمایند.اما اقتصادچون ضمن ارتباط بادیگر علوم شیوه وراه ورسم خاص خود را دارد، درخیلی از مواقع به بهترین تئوریسین ها ی اقتصادی هم رحم نمی کند.اقتصادانی به زعم خود تمام محاسبات کارراکرده وگلوگاههارا شناسایی کرده تاطرحی موفق ارائه نمایدولی دراین بازی شطرنج عاملی کوچک وناشناخته تمام رشته اش راپنبه می کند.همین سختیهای کار باعث شده تا عده ای برای توجیه مشکل تقدم توسعه فلان را برتوسعه فلان مطرح نمایند.درصورتی که توسعه ابعادمختلفی داردوبایک بعد ممکن است رشددربخشی پیش بیاید ولی توسعه حاصل نمی شود.
     دریک بازاررقابتی از نوع سالم خیلی از امور قابل پیش بینی ومحاسبه است .قابل پیش بینی از این نظر که قوانین اقتصادی کوتاه و واضح وثابت هستند. دراین صورت بنگاههای اقتصادی دررقابت با یکدیگرضمن انتفاع  خودجامعه را از فعالیت خویش بهره مند می سازند.
     مادرقدوقواره ای نیستیم که به اقتصادکلان کاری داشته باشیم.به حقوق کارمندی ساخته وهرچند شبی بی شام ولی آرام بربالین می گذاریم. پس ازاین همه زیاده گویی چه طرفه؟ بله قصد بحث ونظری درباب  اشتغال درحد یک بنگاه اقتصادی کوچک ومحلی است، شاید اینگونه نظرات روزی به کارآید.ماراکه حاصلی نبوده دیگری را مشغول دارد.
     به هرروی قصد اینست که به فراخورحال بعضی طرحها وشغل هایی که امکان پیاده سازی آن درمقیاس کوچک میسر است به کمک دوستان ارائه تاجویندگان کارنظری فکنده ودراجراتکمیل کنند.این ایده هم درمراجعات حضوری ومکاتبه ای که از شهرهای خراسان بزرگ به دست دوستان همکار رسیده نشات گرفت .بااین گفتارتوامان اقتصادی وادبی و... دوستان قول داده انداگرخواسته وحرفی ازهرجا( گریوان وبجنوردومشهدو...)رسیدبی هیچ منت وپاداشی راهنمایی فرمایند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1386ساعت 14:42  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
NGO
پرهیز ازسیاست زدگی
     جامعه ما سیاست زده است . هرموضوع ومسئله اجتماعی ؛ اقتصادی ؛فرهنگی و...را تحلیل سیاسی می کند.برای درک سمت وسوی مسائل ملی وبین المللی داشتن دانش سیاسی خوب است ولی برداشت بیش ازحدسیاسی ازموضوعات مختلف ؛امکان  حل مسائل را بامشکل مواجه می کند.این سیاست زدگی ویا تحلیل بادیدسیاسی بعداز انقلاب پررنگ تر شده وهمچون خود انقلاب در خیلی از جاها نه تنها رنگ نباخته بلکه پررنگتر نیز شده است .پیران ما از گذشته هراتفاقی را به سیاست انگلیس منتسب می کرده اند.جوانان امروزی گرچه دنبال آزادیهای اجتماعی وروشهای زندگی نوین وجهانی شده هستند؛ولی باز درجامعه شرطی شده ی ما به خواسته های خود رنگ سیاسی می بخشند.همین وضعیت باعث شده تاعده ای تمام مشکلات را به گردن بیگانگان انداخته ویا برعکس عده ای دیگر ازترفندهای بیگانه غافل بمانند.درجامعه باید تعادلی برقرارشده ومردم بااطمینان از شرایط سیاسی واقتصادی به فعالیتهای عمرانی وتعالی اجتماع بپردازند.
     بااینکه بعضی افکار؛ برداشتهاونظرات رایج به اکثریت مردم رسوخ کرده ویک اجماع نامکتوب بوجود می آید ولی به جهت پراکندگی نظرات نمی توان درمحاسبات روی آنها حساب کرد .نظرات متفرق وپراکنده در زمانهای مختلف کارکردمتفاوتی پیدا می کنند.فقدان تشکل ونظرات منسجم ممکن است در برهه ای از زمان به ضررمنافع فردی وملی تمام شود.دردنیای امروزافرادبرای استفاده بهینه از نظرات دیگران وبیان خواسته های خود درقالب گروههاوتشکلهای صنفی اعلام موجودیت می کنند.دراین تشکلهاکه امروزه به عنوان تشکلهای غیردولتی شناخته می شوند؛افرادماهیت وهویت حقوقی پیداکرده وبردافکار ونظراتشان بیش از فکرونظرفردی نمود پیدامی کند.
      NGO ها(ان جی او )یا تشکلهای غیردولتی درقالب اصناف وگروههای مختلف افرادرا گردآورده ودر فعالیتهای اجتماعی همکار می نمایند.خیلی از بنگاههای خیریه ، انجمنهاوجلسات فامیلی ، همشهریان ساکن در یک شهر یامحله ،اتحادیه وسندیکاهای شغلهای مختلف  و...رامی توان یک تشکل وNGO نامید.درحال حاضرتعدادی از این NGO ها  در ارائه خدمات آموزشی ودرمان معتادان ُ کمک های نقدی وغیر نقدی به نیازمندان ُ عمران وآبادی شهرودیارخود و... ایفای نقش می نمایند. این تشکلهادراداره امور شهرهاومحلات می توانند کمک خوبی برای دستگاههای رسمی کشورباشند.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1386ساعت 12:26  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
جاده بجنورد
دوبانده شدن جاده بجنورد -مشهد   
      چند سالی است که باند دوم جاده بجنورد مشهد در حال احداث است.این باند اگر تاشروع مسافرتهای تابستان باتمام برسدمسافران شمال خوشحال خواهند شد.(واگر جاده شمال را بارسوم  سیل های ناشی از تخریب جنگل  نبرد) جاده ای بس مهم وضروری برای آسایش وهدایت آسان زوار امام رضا (ع) از مسیر جاده کناره .جاده های ارتباطی خراسان شمالی به خراسان رضوی جزدراندک مکانهایی که در دست ساختمان است بقیه دوبانده شده است. این مسیر زیبا و پرجاذبه گذرگاهی است برای مسافرانی که   به قصد سیاحت و زیارت  از  کناره های دریای خزر در استانهای گیلان ؛مازندران ؛گرگان وخراسان شمالی و مشهد الرضادر خراسان رضوی درحال ترددند.بااین همه حسن ونیاز ضروری ؛ بخشهایی از باند دوم این جاده در کنار مسیل احداث شده ؛که گذشته از خطرات محتمل ؛هزینه نگهداری جاده را افزایش خواهد داد.در قسمتهایی نیز بخش اعظمی از کوهها ومحیط زیست منطقه را تخریب کرده اند. شایدطراحان ومجریان ناگزیر ازاین وضع بوده اند ولی در هرصورت قاعده تخریب وآبادی با هم اتفاق افتاده است . انشاالله که محاسبه سود عمران وآبادی افزون برزیان تخریب باشد. درتوسعه متوازن توجه به محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار است.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1386ساعت 12:30  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
کتاب
         در فاکتورهای توسعه وتوسعه یافتگی کشورها به میزان مصرف کاغذ...اهمیت زیادی داده می شود .کاغذ مصرفی برای نشر کتاب ُ روزنامه و... استفاده می شود.با این وصف از میزان مصرف کاغذ هم سطح مطالعه در جامعه را می توان تعیین کرد. گذشته از این معادله کلیشه ای ولی صحیح واقعیتهای تلخی در جامعه وجود داردکه نشان از کم اهمیتی مطالعه برای اکثریت جامعه است . اولا قاطبه مردم درسبدهزینه ای خود به کالا ومحصولات فرهنگی اهمیتی نمی دهند .ممکن است بهانه گرانی کتاب ونشریات باشد. ولی مبالغی که خانواده ها برای کالاهای دیگری مثل خوراکی های غیر ضرور و...صرف می کنند نشان ازعدم توجه به مسائل فرهنگی ومطالعه است وگرنه بهای کتاب باهمه گرانی ومشکلات معیشتی مردم درحدی نیست که افرادعلاقه مند قادربه تهیه آن نباشند. همین شیوه وفرهنگ دربین مسولین ومتولین فرهنگ جامعه نیزرایج است. مسائلی مانند آنچه ناشران ونویسندگان درموردمشکلات انتشار کتب مطرح می کنندویا موضوع جدیدی مثل فروش کتابخانه یکی از اساتید بنام دانشگاه به شیخ یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس همه ناشی از تلقی هزینه ای درباب محصولات فرهنگی است .(هین موضوع کافی است که دوستداران فرهنگ ایرانی رابرانگیزدکه چراعربها؟یعنی مجموعه باارزش وماندگاررا عربها بهتر از ما قدر دانستند؟و...) کارهای فرهنگی وآموزشی سرمایه گذاری بوده ونتیجه ی آن زمان براست.ممکن است اگریک نسل تلاش کرده وسختی ها را تحمل کند ُ شاید نسل بعدی ازمحصول آن بتواند استفاده کند. درروزهای برگزاری نمایشگاه کتاب وترویج مطالعه فروش وخروج کتابهای قدیمی وباارزش ایران خبر خوبی نبود....

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اردیبهشت 1386ساعت 13:30  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
گذر عمر
 بهار عمر
     بهار از نیمه گذشت .بهار عمر ماهم گذر کرد. ازکنار هردو ، میوه که چه عرض کنم گلی نچیده گذرکردیم. همین وسوسه وحسرت گذراردیبهشت بهارمان ،باعث شد تالاله وشقایق را به پیش چشم آوردیم شاید گذر عمر ببینیم ُ .ای دریق که غفلت امانمان نمی دهد.هرروزشقایق های بومی شده را دیدیم وبی تدبر به سویی رفتیم تا پیمانه سی را لبریز از ثانیه های عمر کنیم .باز غافل از اینکه هر آنچه شتابان می روی پایان مسابقه را زودتر رقم می زنی  .قدری درنگ کن .از این همه شتاب چه حاصل ،جز موی سپید وحسرت روزهای از دست  رفته ؟
       به هرروی بااینکه قریب یک دهه است که گلهای لاله وشقایق را از دیار آزادی رانده اسیر خود کرده ام ولی از بومی سازی آنان ،مرا به اندازه زنبورهای عسل که صبح به صبح از تلاششان به حیرتم واداشته ثمر ی نبوده است . باهمه این بی حاصلی ُ ،اگر فضای وب اجازت فرماید گوشه ای از آنها را تقدیم میهمانان گریوان  کنم ؛باشد تا ایشان استفاده بهینه فرمایند.
  لاله درمنزلشقایقای منزل ما
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم اردیبهشت 1386ساعت 13:6  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
معلم نمونه
 از فرزندان گریوان
      " دردهکده جهانی امروزدیگرنمی توان گنجینه کشورهارادرنفت‌‌ُ گاز طلاومس محدود ساخت بلکه نیروی انسانی کاردان بابینش های علمی وفرهنگی واجتماعی وخلاق محورتوسعه پایدار وگرانبهاترین خزانه وثروت کشورمحسوب می شود. ..."
    جمله بالا وگفته های دیگر صحبتهای یک معلم نمونه است.اومولف مجموعه چندجلدی آموزش زیست شناسی متوسطه به زبان ساده است.همچنین  ۱۰ رتبه در جشنواره ها ورتبه اول کشوری دراختراع را کسب کرده است.
  نام ایشان  بهروزباهنر ومتولد گریوان است . پدر ایشان مردباسوادومطلع روستا بودند. درعین اشتغال به شغل خیاطی درپای خیلی از قباله ها ووصیت نامه های محلی خط خوش وامضای زیبایش در ج است . مرحوم عبدالعلی از اولین کسانی بود که به جهت تشابهات واشتباهاتی که در نوشتارواسناد عادی ودولتی پیش می آمد ُ فامیل گریوانی را به باهنر تغییر داد. اگر اشتباه نکنم بهروز پسر بزرگ ایشان بوده وتحصیلات خود را تا کارشناسی ارشد زیست شناسی (بیوسیستماتیک)ادامه داده ودبیر دبیرستانهای بجنورد وسپس مشهد شده است ...
      مصاحبه ایشان که در روزنامه خراسان (خراسان رضوی) روزشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه جاری منعکس شده حاوی نکات مهمی است .اوکه سابقه چند ساله تدریس ریست شناسی وزبان انگلیسی در مطقع متوسطه را دارد ُبعد از توضیح موفقیت هایش در مجامع داخلی وخارجی به نواقص برنامه های آموزشی وبی توجهی دست اندرکاران اشاره می کند.اوخیلی ظریف موضوع فرار مغزها را به نحوه تعامل با نخبگان درداخل مرتبط می داند. ...
   آرزوی توفیق روزافزون فرزندان این مرزوبوم را مسئلت می کنیم.
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اردیبهشت 1386ساعت 12:9  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
وضعیت مطبوعات
  مشکلات نوشتن
       بعد از مطلب روز جهانی مطبوعات؛  در رسانه های دیداری وشنیداری درخصوص کارنامه یکساله مطبوعات در جهان مطالب وموضوعاتی دیدم که تصور آن دوراز ذهن بود . تعداد خبرنگاران کشته شده در نقاط مختلف جهان  ؛ ُ مشکلاتی که برای خبرنگاران اعم از زندان وربوده شدن وغیره پیش آمده و... همه حاکی از وضعتی است که خانواده مطبوعات درسال گذشته باآن درگیر بوده اند.  واقعا خبرنگاری وداشتن مطبوعات از مشاغل سخت است. 
     شنیدن کی بود مانند دیدن .مامصرف کنندگان کالای مطبوعات که هیچ نوشته ای رابه چاپ نسپرده با آنکس که ؛ کلمه کلمه نوشتارش؛ مسولیت آور است دربیان درد وموضوع متفاوتم . ما با کمترین مشکل مادی ومعنوی اوراقی را بدست آورده با اندک تعمق ودرفرصتهای بی حوصلگی نگاهی کرده ؛ُ از سر سیری اظهاری نظری می کنیم؛ غافل از اینکه همین مطبوعه مورد نقد ما با چه مشکلاتی به دست خواننده می رسدوباچه مشکلات ریز ودرشت ؛ اقتصادی وفرهنگی و... روبروست.
    این مشکلات مطبوعات رادست به عصا کرده وبعضا نیروهای کیفی خود را از دست داده وبه روزمرگی ومحافظه کاری خودساخته دچار می شوند.این وضعیت  مطبوعات نوپا ودور از مرکز وشهرستانی را بیشتر عارض می گردد. دوستی خورده می گرفت که صدای خوش  دهل از دور شنیدن است وگرنه چیزی به نام مطبوعات بجنوردی در سطح وسبک وسیاق مرسوم وجود خارجی پیدانکرده است .از بیان بعضی واقعیت ها حتی به طنز هم عاجزند. ...
    با همه این اوصاف بودن به زنابودی ونوشتن والا تر از سکوت است . جمع این گفته ونوشته ها ؛ رشد یافته وفرهنگ محلی وملی ما را شکل خواهند داد.
   برای هر آنکه می نویسد ودر فکر اعتلای فرهنگ ایرانی است آروزی بهروزی داریم.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم اردیبهشت 1386ساعت 14:45  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
روزجهانی مطبوعات
      سالهاگذشت تادر درکشور ما مکتوبات هفته ای وروزانه پیداشد. نسلهای پیشین رنج بسیاربردندتاپیام ونظرخویش را به دیگران برسانند. امروزه کمتر کسی است که با مطبوعات واثرات تعیین کننده آن آشنا نباشد.باوجود رسانه های مختلف، هنوز برتعدادخوانندگان روزنامه ومجلات افزوده می شود.علی رغم محدودیت ها وسانسورهایی که وجود دارد ، افرادمطالب وعلاقه مندیهای خودرا بهتر از هررسانه ای درمطبوعات می جویند.
   سالهاپیش مادربجنوردبرای خواندن روزنامه دوروزمنتظرمی ماندیم ولی امروز بجنوردیهاخودچندین نشریه محلی دارند.روزنامه های کشوری حداقل عصر همان روزبدست خوانندگان بجنوردی می رسد.غیر از وبلاگها ونوشتارهای اینترنتی و... ، مطبوعات بجنوردی دربخش کاریکاتوروطنز ، هم تراز دیگر استانها شده اند. این وضعیت از نظر فرهنگی نشانه هایی از توسعه است.
      باایجادتنوع درمطبوعات، سلایق متفاوت خواسته های خود را منعکس کرده ویانیازهای خودرا بدست خوهند آورد.انصافاٌ دموکراسی بدیل مناسبی نیافته وباهمه اشکلاتش بهترین شیوه زندگی دردنیای دانایی ومتکثر امروزی است.مطبوعات بعنوان رکنی از ارکان دموکراسی نقش خوبی درآموزش واطلاع رسانی داشته است .
   روزمطبوعات برهمه نویسندگان وخوانندگان وفرهنگ دوستان مبارک باد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت 1386ساعت 13:17  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
روز معلم کارگر
         دو مناسبت مهم دردوروز پشت سرهم اتفاق جالبی است .یکی جهانی ویکی ملی .روزکارگر را عموماطیفهای چپ رهبری می کرده اند.همانطور که پیش بینی مارکس دروقوع انقلاب کارگری بجای انگلستان در روسیه تزاری رخ دادُ پیگیریهای احزاب چپ هم برای خواسته های کارگری به اندازه سندیکاواتحادیه های کارگری مفید نبوده است .سندیکاها قدرتهای کارگری خوبی هستند که در مذاکره بادولت وصاحبان کارخانه ها وحرف مختلف ازموضع قوی خواسته های جمعی را مطالبه می کنند.ازآنجایی که حیات طرفین به کاروتولید وابسته است در مذاکرات تقریباً به راه حلهایی می رسند تا به تولیدملی کشورخود آسیبی نرسانند.درواقع ازمعجزه زبان برای حل مشکلات بهره جویی می شود .
    شاید  بعضی از نابسامانیها وعدم توجه به خواسته های کارگران وفرهنگیان ناشی از مشکلات زیر ساختی اقتصاد ما باشدولی بخش مهمی از مشکل به عدم درک متقابل وبه رسمیت نشناختن حقوق مسلم طرفین مربوط  است . اگرحق اعتراض واعتصاب به رسمیت شناخته شود ُ طرفین در یک محیط سالم وزمان مناسب به رفع مشل اقدام واز انباشته شدن خواسته ها جلوگیری خواهد شد.این انباشتگی وفشار طرف مقابل  ُ کار را به جایی می رساند که دولت خارج از رویه معمول ودر شرایطی که هنوز حکم کارگزینی وافزایش ناچیز سنواتی دیگر عایله خود را محاسبه وتنظیم نکرده ُ درعرض یک یا دوروز احکام کارگزینی قاطبه معلمین را تاقبل از روز معلم صادر وتسلیم می نماید.واین باهمه  مفید بودن توجه به حقوق معلم  ُ برای کارگرانی که ۶ ماه کمتریا بیشتر حقوقی دریافت نکرده ویا برای کارمندانی با شرایط معلمین که حقوق ناچیزی می گیرند قابل توجیه نیست .
      بازنگری در نحوه محاسبه حقوق ودریافتیهای تمامی کارمندان وکارگران ومعلمین دردستگاههای مختلفی مثل شرکت نفت وبانکها ُ وسایروزارتخانه ها ُ به آرامش جامعه کمک می کند.در اینصورت معلم معلمی خواهد کرد ونه کارگری ومسافرکشی .وکارمنددروقت اداری کارمی کندنه تجارت .و...  
    درآرامش توام با عدالت واعتماد ُ بدور  از منافع شخصی  همه برای هدفی بزرگ یعنی  توسعه همه جانبه  کشور تلاش خواهندکرد.درتوسعه متوازن همه به بهره کافی وافی خواهند رسید .
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386ساعت 12:11  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
خوراسان

زبان پهلوی هرکو شناسد
خوراسان آن بود کزو خور آسد
خوراسان پهلوی باشد خورآیان
کز آنجا خور برآید سوی ایران

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 11:17  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
کتابخانه عمومی بجنورد
      کتابخانه بجای رختشویخانه
       بعضی تغییرات وگذر از دوران سنتی به مدرنیته هرچند کند وآرام بوده ولی برای جامعه مفید بوده است .البته تغییرات فرهنگی واستفاده از کالاهای فرهنگ بیگانه با تنشهایی روبروشده ومی شودُاما این تحول در استفاده از کالاهای صنعتی بااستقبال مردم روبرومی شود. درهردوره ای مردم خود را شرایط وفق می دهند.
   هدف از این مقدمه بیان بعضی تغییرات دردوره هایی از تاریخ محلی ماست وگرنه این از بدیهیات است که جامعه بدلایل مختلف تغییرکرده وتغییر خواهد کردوکسی یا دستگاهی رایارای مقاومت ومخالفت در برابر این تحول نیست.بقول معروف آنچه تغییر نمی کند خود تغییراست.
   سخن کوتاه آنکه در دیدار اخیر از بجنوردمحلی را دیدم که شهرداری درآنجاکتابخانه عمومی دایر کرده بود.این کتابخانه در خیابان شهید چمران(بش قارداش) درزمین رختشویخانه عمومی سابق بنا شده است. قبل از لوله کشی آب به منازل دربجنوردمردم (زنان) رخت های چرک خود رابه سرکاریزها(قنوات)ویا رودخانه ها برده ودر آنجابه شستشو وآبکشی می پرداختند.این کار درزمستانها باشکستن یخ روی آب وزیربرف وباران انجام می شد.خیرین برای نجات زنان بی پناه که بعضا شغلشان رختشویی برای دیگران بود در مناطق مختلف شهر سرپناهی برای تجمع آنها دایر می کردند.رختشویخانه (رختشورخانه خیابان بش قارداش)مورد نظر سابقه چندین ساله داردوسالهای اخیر شهرداری آنرا اداره می کرده است  .
      بعد از اینکه سشتشوی این چنینی ورافتاد این مکان بلا استفاده ماند.وحالاشهرداری با یک اقدام خوب رختشویخانه عمومی را کتابخانه عمومی کرده است .الهی که هیچ وقت رسم کتابخوانی مثل رختشویی ورنیفتد.کتابخانه وکتابخوان عمرجاوید یابند.
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم اردیبهشت 1386ساعت 15:21  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
فرودگاه بجنورد
 قصه مناره
     با مسائل  فرودگاه بجنورداز زمان انتخاب محل آشنابودم .درآن زمان به نظرات مخالف اهمیتی داده نشد.وضعیت منطقه طوری است که بیشتر ماههای سال کوههای اطراف فرودگاه ابری ومه گرفته است. همین وضعیت وارتفاع کوه مانع فرودهواپیمادربعضی روزهاست. واین امری طبیعی ودورازذهن نبوده ونیست.
      با همه تدارکی که برای حضورمعاون وزیری داده شده بودهواپیمای حامل نتوانسته بنشیند وایشان را به تهران برگردانده است . استاندارمحترم خراسان شمالی هم سخنانی داشته اند،مبنی برتراشیدن یا برداشتن قسمتی از کوه سمت غرب فرودگاه .
    علاقه مندی به مسائل بجنورد باعث شد تا دریک صبح بهاری ضلع شرقی فرودگاه تاراه لنگر وبالعکس راپیاده درزیر نم نم باران طی کنم.( مرحوم خانلر قره چورلونماینده بجنورد در رژیم شاه در مورد خدماتش به بجنورد در دادگاه انقلاب می گفتند: من راه اسفرایین به بجنورد وبالعکس را آسفالت کرده ام. ...راه اسفراین سالها بعد از انقلاب وپس ازصرف هزینه های گزاف برای عبوراز گردنه پرمیس ، آسفالت شد .درحال حاضر نیز نگهداریش در زمستانهاهزینه زیاد می برد.درصورتی که راه قدیمی اسفراین از مسیر سیاخانه به گریوان تابجنوردبا حداقل مسافت وهزینه قابل احداث بود.)بعد از این پرانتزحاشیه ای ازحق نباید گذشت که  باهمه نواقص فرودگاه ،(اتصال به شهر ،تبدیل اراضی زراعی به غیرو...) محوطه محصور آن به طبیعت زیبایی تبدیل شده  است.پوشش گیاهی وگلهای بهاری وآزادی عمل حیواناتی مثل خرگوش ، روباه وشغال ازمزیت های زمینهای دست نخورده آنست.
     چون اعتقادبرمطالعه ونظر کارشناسی است ازاظهار نظر بی مورد معذوریم ولی چند سوال ذهن نه چندان کنجکاو وپیگیرمان را تحریک می کند: ۱- درسوابق فرودگاه نظرات موافق ومخالف منعکس شده یاخیر؟امتیازات استقرار فرودگاه چنداست؟   ۲- استاندار محترم برپایه چه استدلالی نظر یا دستور کوتاه کردن کوه راداده اند؟
   بقول معروف اگرنقشه بردن این مناره را کشیده اندآیا فکرجایش کرده اند؟ محل مزاحم ازنظر ایشان یک قله واحد نیست که باتراشیدن بخشی از آن مشکل لندین حل شود.آنجا کوه وارتفاعات به هم پیوسته ایست که مزاحم مسولین محترم شده وهمچون کوه مقاوم واستوارایستاده وازهیچ بخشنامه ودستوری هراس ندارند.حال اگر دستورفرمودند:که ای کوه برخیزوبه امرما قدری شانه خالی کن.آنگاه ندابرآیدای قدرقدرت قوی شوکت، امرتان مطاع ، بفرماییدبرکدامین دره فرودآییم؟ جواب این ایستاده کوه چیست؟ بااین آبادی متصورکجارانابودکنیم تابعدها فکری دگر کنند؟هرکدام از آن دره های پایین دست کوه را،کلاته وباغ ویاآبراهی است که عمربه پای کوه داده اندتادردشتهای اطراف مزارع وشهرها،ازجمله زیستگاهی بدین زیبا بنام بجنورد پدید آید. هماهنگی وهمگامی با طبیعت موجب غنای مادی ومعنوی انسان وخلاف آن نتیجه ی معکوس بدنبال دارد.
      تصدیق بفرمایندکه برای این منار جایی نیست ، فکری دگرباید.
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت 1386ساعت 13:1  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
بیدخت
  یا هو
      بیدخت را در چندمرحله قبلا دیده ام .در هربار دیدن مقبره دراویش گنابادی وحوض آب انبارهایش برایم جالب بوده اند. یخدانها وآب انبارهاازوسایلی هستند که مردم منطق گرم برای جمع آوری آب در فصل سرما وذخیره برای تابستان از آنها استفاده می کرده اند.
       مقبره حضرات آقایان از سلسله شاه نعمت الهی درمرکز باغی است که در طرفین  آن اطاقهایی برای مسافرین  ساخته شده است .کتابخانه سلطانی از کتابخانه های قدیمی استان در ضلع غربی مقبره واقع است .در ضلع شمالی مقبره تعدادی گورافردعادی ومرید دیده می می شود.غیراز آمد وشدافرادی با ظاهر درویش مسلک ؛افرادعادی هم بدانجا رفت وآمد کرده وباچایی پذیرایی می شوند.درهربار باافرادی برخوردکرده ام که بااعتماد به نفس کامل از راه ومسلک خود دفاع می کرده اند.افرادکشاورزوکارگر محلی ؛زوارومرید از نقاط دیگر؛همه به تمام اعمال دینی مسلط واسامی وبیوگرافی سلسله شاه نعمت الهی سلطانعلی شاهی گنابادی را از حفظ بیان می کنند.خیلی از مردم بیدخت وروستاهای اطراف از مریدان سلطان علیشاه گنابادی می باشند.این سلسله بیش از جاهای دیگر درگنابادمنتقد ومخالف دارد.بطورکل تصوف بافرقه وسلسله های متعددطرفداران ومخالفین متعصبی دارند.
      حاج شیخ بصیری به مزاح وبا اشاره به ضرب المثل کورااسمشون چراغعلی وکلازلف علی اشاره داشته ودر مورد نامش گفت: من که ازظاهر وباطن نابینایم فامیل بصیری را برای خود انتخاب کرده ام .اوحافظ کل قرآن است وبعضی علوم اسلامی واشعار و...را بدون اینکه خوانده باشد از حفظ بیان می کند.به گفته خودش دریک سالگی براثر استفاده دارویی محلی برای درمان سودا ونفوذ آن به چشمهایش نابینا شده است.هیچ خاطره ودرکی از رنگها ندارد. اظهار می دارندتمام قرآن ومطالب دیگر را اساتیدخوانده ومن حفظ کرده ام .خودرا یادگار صالح علیشاه می داند.درموردمسلک درویشی می فرمایند: ماشیعه دوازده امامی هستیم.به حج می رویم.برای امام حسین (ع)عزاداری می کنیم. و... البته مخالفتهایی با ما می شود ولی ما به خدامتکی هستیم.
     در جایی  جمله ای به این مضمون دیدم : «برای رسیدن به خدا به تعداد انسانهای روی زمین راه وجود دارد.»
    غیراز مواردی که به وقت ناراحتی حرفی بی تعقل ؛ کسی به کسی نسبت می دهد؛کمتر می شود بنده ای از بندگان خدارا متهم به اعمال ورفتار نادیده از اوکرد؟.با چه ابزاری تمام اعمال ورفتار فردی را می توان سیاه وحتی کاملا سفید دید. 
       کسی  به ماه مبارک شارب وروی خود به غذا آلوده می کرد ودر میان بندگان می گشت ؛به واسطه ظاهرش ازعوام زخم می خورد ورو به معشوقش  می گفت :ای خدامی بینی که بندگانت از روی  ظاهر چه کارها می کنند.
   شیخ ابوالحس خرقانی فرموده اند: هرکس که در این سرا در آیدنانش دهید واز ایمانش (ویا از نامش )مپرسید. چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد؛ البته برخوان بوالحسن به نان ارزد.
     این پراکنده گویی از آن سسب آمد که ضمن دوری از هرشائبه ای اعلام کنیم که هرآنکه را اوجان داده سزد که تسبیح ذات حق  گوید(به هرشیوه وزبان که باشد) وتسبیح گویان را احترام کند.
   همه این راههاوماندن ها بهانه بود تا طبیعت رابنگریم.
 یاعلی گفتیم وعشق آغاز شد
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم اردیبهشت 1386ساعت 12:43  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
گناباد
    میراث گذشتگان
      گنابادرا در هر زبان هر معنایی است باشد مابه زبان گریوانی : گن یا گون =خورشیدوگنابادرا سرزمین آفتاب می نامیم .این نام ولقب به وضعیت جغرافیایی گناباد نزدیک است.
    شرح دوستان وهمکاران از بهار گناباد وسوسه رفتنمان کرد ولی کمی دیر شده بود. از شقایقهای منطقه فیض آباد مه ولات که گذشتیم ُ علفها برگشته واز گلهای زرد وشقایقها در کال عمرانی ومنطقه گناباد اثری نمانده بود. با حیف وصد حیف گفتن ها صبحانه جمعه را در زیر درختان گز(تاق)عمرانی صرف کردیم.
 باوجودخشک شدن گلها وگرمی هوا ُ دیدن قنات قصبه وخوردن چند دانه توت نوبرانه به چند ساعت راه ومسافرت در گنابادمی ارزید.
    قنات قصبه گناباد از افتخارات گذشتگان است . قناتی به طول ۳۳ کیلومتر با مادر چاه ۳۲۰ متری در ۲۵۰۰ سال پیش چگونه احداث شده است؟ امروزه مردم که نه آیا دولتها توان انجام چنین کاری را دارند؟ آن رابه صرف اقتصادی می پندارند؟اگر صدها دلیل برای بودن یا نبودن شهرگناباد در چنین جایی را لیست کنیم ُ وجود قنات قصبه بودن را توجیه می کند . انبوه نقص های گناباد را قنات قصبه تطهیر می کند.
   قنات قصبه سازندگانت یادوعمرت جاویدباد . حلقه حلقه چاههایت پر آب و مسیرت همیشه زمان جاری باد. دستان ناپاک وچشمان هرزه ازتو دورباد.
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم اردیبهشت 1386ساعت 15:5  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
جنگل رشتخوار

 نگاهی دوباره
      شهر تربت حیدریه نسبت به خیلی از شهرها رشد زیادی نداشته است . بافت شهر  تغییر چندانی را نشان نمی دهد.این در حالی است که وضعیت کشاورزی ودامداری در این شهرستان وشهرستان تازه تاسیس رشتخواردرآمدخوبی راعاید مردم می کند.غیر ازعبورراه آهن ُبافق - مشهد و اقدامات اولیه ای که برای مجتمع فولاد وکارخانه سیمان در حال انجام است ُ از سرمایه گذاری کلان دولتی ومردمی خبری نیست.سرمایه های مردم این شهر هابه مشهد وتهران وحتی نیشابور سرازیر شده ولی در خود تربت حیدریه ورشتخواربکار گرفته نشده است. بیان این موضوع در یک دیدار ساده ومقایسه ی آن با سالهای پیش است ُنه بامطالعه وانعکاس نظر مردم ومسولین .
     ازاینها گذشته هدف ما دیدن طبیعت بود. طی سالیان سال تغییراتی دروضعیت منطقه وسیعی از دشتی که غرب آن به مهنه و فیض آبادمه ولات وشرق آن بعد از کیبر کوه به افغانستان می رسیده ُ بوجود آمده ولی همچنان دشتی است که بهارش بهشتی است برای دامداران .از گذشته ی دشت بزرگ جنت آباد جنگل(مربوط به شهرستان رشتخوار) وکیبرکوه (شهرستان خواف)توصیفاتی نقل است که نسل امروزی را افسانه می نماید.نام روستاهای جنگل وباغ بخشی ومحله هایی مانند آهنگران وکوده و حا جی میر وعلی نقی و...که امروزه به روستا تبدیل شده اندحکایت از وضعی غیر از وضعیت امروزدارد.
       سوابق این دشت حاکی از مالکیت افرادی مثل تیمورتاش وخیامی است که از دامداران ُ عشریه دریافت می کرده اند.غیر از دامداران ساکن در روستاهاومحله های دامداری منطقه ُ دامدارانی از بخش  زاوه و...در زمستانهادامهای خود را به این محل می آورند.
       اقدامات اولیه مالکین برای حفر چاههای عمیق وگسترش کشاورزی در اراضی ملی ومصادره ای بعد از انقلاب موجب شده تانسل حیوانات وحشی  مثل گورخر وگربه وحشی و...دراین دشت منقرض شود.صدمه اول راحفر چاه عمیق  وایجادمزارع کشاورزی به طبیعت اینجازده وصدمه بعدی که شایدهنوز کاملا آشکار نشده باشدُ سد شهید یعقوبی ُ خواهد زد. این سد برروی کال سالار در شمال روستای ملک آباد زده شده است .کال سالار سیلابهای برخواسته از دامنه جنوبی کوههای مشرف برجلگه حاصلخیز رخ رااز سمت کامه علیا وسفلی جمع آوری واز محل روستای ملک آباددر جاده رشتخوار وخواف به دشت وارد می کند.این سیلابها درمسیر خودُ مراتع ومزارع زیادی رادرجهت شمال به جنوب از کنارجاده خواف تا روستاهای روشناوند و...گنابادسیراب می نمود.ظاهر امر اینست که سد ایجادشده از پراکندن سیلابها جلوگیری کرده وهرزآبها را جهت داده وبه مزارع هدایت می کندولی فجایع زیست محیطی زیادی بدنبال خود خواهد داشت. اولین مشکل برای خود بخش کشاورزی پیش می آید.قناتها را خشکانده  ُآب چاههای عمیق محل افت کرده وآبهای شورُ این چاههاومزارع را تهدیدمی کند.منطقه جنت آبادوجنگل بهترین مزارع پنبه شهرستان رشتخوار را دارد ودو کارخانه پنبه پاک کنی در آنجا احداث شده است .
     قسمت زیادی ازگوشت ولبنیات مورد نیازشهرهای تربت ورشتخوارتوسط دامداران اینجا تامین می شود. منطقه ی بزرگی  با این وضعیت ازنظر دمداری وکشاورزی باآینده ای پر مخاطره روبروست.پرواضح است که مضرات دست بردن در طبیعت بیش از منافع آن است .
       باری به هرجهت دیدن روز جمعه از این منطقه  یادآور روزهایی بود که باخوردروهای اسقاطی در جاده ای خاکی وشنی در دمای بالای سی درجه بدون هزینه های ماموریت مرسوم امروزی ُ رفت وآمد می کردیم.  ...

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اردیبهشت 1386ساعت 14:50  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات
تربت حیدریه
    دیداری دوباره
      سالها پیش ُ در کمال ناشناسی برای کار به تربت حیدریه وارد شدم . سه سال خدمتم در این شهر طول کشید.چون  خالی ذهن بودم در مورد موقعیت شهرستان ورفتار مردم آن  ُ هیچ حرف وحرکتی را از پیش با حدس وگمان تحلیل نمی کردم . همین رفتار وبرخورد ساده ُ موجب شد تا سه سال را با آرامش کار کرده دوستان زیادی یافته وبا همراهی آنها منشا خدماتی شویم .از آن سالها دوستان خوب وخاطرات شیرینی  دارم . در آن سالها خواف تازه مستقل وهنوز رشتخوار وفیض آباد  جزء ۶ شش بخش تربت حیدریه بودند.شهرستانی با این وسعت زمینه کاری خوبی بود .
   ورود اخیربه تربت حیدریه ودیدن چند روستا در مه ولات ورشتخوار خاطرات خوب گذشته را تجدید کرد.
 پسته کاری زیادی در فیض آباد ورشتخوار صورت گرفته است . موقعیت مناسب منطقه   وورود پسته کاران رفسنجانی بر رونق کشت پسته افزوده است .درآمد های ناشی از فروش پسته زندگی افراد را دگرگون کرده است .البته این دگرگونی در گذشته در زندگی دامداران نیز اتفاق می افتادولی بعضا بخاطر عدم حمایت مناسب ویا بی برنامگی ُ بعضی از دامداران را باورشکستگی مواجه کرد.امید است این وضعیت باتوجه به مشکلات تجاری باکشورهای دیگر پسته کاری رابه چنین سرنوشتی دچار نکند.
   بارندگیهای خوب امسال بیشتر ازهمه دامداران مناطق دامداری مثل کیبرکوه وجنگل وجنت آبادو...را خوشحال کرده است. ....
+ نوشته شده در  شنبه یکم اردیبهشت 1386ساعت 14:25  توسط الیاس پهلوان  |  آرشیو نظرات